D20_022

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Jdeboo hwilcket beståår aff twen-
ne hemman ett crone och det andra
frälsse Herr Major Gabriel Gyllenståål
tillhörigt; belägne j Ydre härad och Malexander sochn
afsat Anno 1694 aff Anders Mörn

            Notarum Explicatio
Littera                                                     Tunnor Cappar Lass
A. Crongården som felt
    wäbeln Raphael Höck-
    man till booställe anslagit
    är, warandes inom sam-
    ma huustompts circum-
    ferentz humblegård 450
    stänger kastar af sig 4 ltt (lispund)
    Jämbwäll några äple
    ock päronträn såssom
    och godt hårdwalzhöö                            -        -            1
B. Norra gierdet af godh
    swartmylla                                             2         2
    För steenröör afdraget                            -        18
C. Södra af samma jordmon dock
    något grund                                            1        27
    För steenröör afkorttat                            -        13
D. Sandjord                                                 -        4 ½
E. Östra af god mylla                                 1        14
    Medelst röör afdraget                             -        6 ½
    Åhrligt giärdeshöö god hårdwall            -        -            2
F. Af hemängen medelmåttig
    hårdwall                                                  -        -            3
G. Kåhlswyks kierret hårdwall                   -        -            1 5/8
H. Kierwall                                                 -        -            7/8
J. Lilla Kållwyks kierret                             -        -            3/4
K. Quarndamkierret samma
    ledes kierwahl                                        -        -            ½
L. Noch ett lytet kier                                  -        -            1/4

M. Frälssegården som Anders
    Carlsson åboor och humbel-
    gård 550 stänger och bekom-
    mes humbla i medelmåttig
    åhr beräcknat 6 Ltt (Lispund)
    Höö af huustompten
    sampt Kiählhagen                                    -        -            1

    Åckern med dess jordmon
N. Norra gierdet af god mylla                     1        22 ½
    För röör afräcknat                                    -        16
O. Ny oppjord åcker af samma
    jordmon                                                    -        2

(Text i högra spalten:)
                                                                 Tunnor Cappar Lass
P. Södra af god mylla dock
    något grund                                            1        28
Q. God sandjord                                         -        7
    För steenröören afkortat                         -        13
R. Östra af god mylla                                 1        18
    Dito för röör afdraget                             -        7 ½
S. Ny uppjord åcker af sand                       -        2 ½
    Åhrligt gierdeshöö                                  -        -            2
T. Hemängen meddelmåttig
    god hårdwall                                           -        -            5           
    Stoora Kåhlwyck kierret hårdwall         -        -            1 5/8
    Kierrwall Littera H                                 -        -            7/8
    Lilla Kålwyck kierret
    af kierwahl Littera J                                -        -            3/4
    Damkierret eller quarn
    dammen af kierrwahl K.                         -        -            ½
    Ett lyttet kier af sam-
    ma wahl Littera L.                                  -        -            1/4
U. Twenne stycken betesshagar
    som häfdas af begge
    åboerne och kan
    föda 12 nööth.
X. Twenne stycken småå kalff-
    hagar samfält till bete
    för 6 stycken kalfwar
    Skougen häfdas af beg-
    ge hemmanen tillsammans
    hwar af nyttias timber
    trinne och staffwer
    sampt wedbrand jämb-
    wähl fähl- och löffskoug
    så någorlunda till gård-
    sens tarfligheet, elliest
    meddelmåttigt bethe.

    Fyske brukas till
    crongården j Wäster
    wyken af 3 katzier ock
    miärdar. Frälsse
    hemmanet äger sitt eenskylt
    utj Eldzwyken som
    är af 2ne katzier ock
    20 miärdar. Hafwan-
    des åboerne således
    i forna tyder bytt
    sig emellan såssom
    det å begge sydor är
    gallstrand ock lyka godt
    undertyden fånges
    någon röding, lax,
    syck, ock allehanda
    fiällfisk förutan
    braxen och giööss
Z. Soladtens torp som een-
    skylt lyder till frälssegården
    Utsädet af sandjord                    -        12 ½
    Ängen af hårdwall                     -        -            1 ½
    Wederlaget som
    crongården haar för
    sin anpart i benembde
    soladtorp wyssar
    Numero 1
    Numero 2. Trenne stycken skwalteqwarnar
    till begge hemmanen som gåå om
    wåhren sällan hösttyden

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Jffwernääss ägor taga här emoth
Jfwernääs ägor mötha här till
Aspenääss sampt Gahltorpss ägor taga på denna sydan emot  
   
(Gränsmarkeringar runtom medsols:)
Trenne stycken steenar kallas Bubbe skiär
En stunhla af tahlträä, liggian-
des på een steen. Kallas Tyrdufwa
Trekantig steen heel lööss
En nästan trin steen ståår allena
Trin steen utj sten gryth
Stoor kantig rååsteen
Ett lytet berg i siöön kallas Palmkålla
Rååsteen af nederblåst trää sönder slagen
och allenast spetzen i behåll
Trekantig steen j ett röör
Lyten lööss sten
Trekantig steen i ett röör

(På själva kartbilden:)
Stenräfwel
Fågelsten
Siöön Sommen
Tah och biörk skough
Lada
Ahl och biörk skog
Ebblycke wyken
Eldss wycken
Lada
Affält marck
Lada
Tahlskough                  
Biörck och tahlskoug
Affält och mycket stenig marck
Biörck och ehnbyske med tahlskoug
Små biörckskoug
Affält
Affält
Wäster wyken
Eck och hassel skough
Däldig wahl
Affält
Ahlskough
Hassel skoug
Kiähl hagen
Biörckskoug
Tahlskoug
Lill gölen
Affält
Måsse med tahlskoug bewäxt
Stoor giölen
Sommen
Affält
Biörck och tahl
För några åhr affält
På denna parck haar fordom warit torp bebygt
och kallad Lomshult såssom och ännu synnes stugu
stället och Littera A wyssar
Lyckebacks holmen
Ängen
Hästhags berget
Tahl och biörckskoug
Affält
Affält

Scala Ulnarum