D20_023

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrytningh öfwer en
lyten parck med nampen Rybomåhla, af fölliande lägen-
heeter, som förmenes j forna tyder hafwa bestådt af ett halfft
hemman; hwilket effter sahlig wälbnorne Herr Roberth
...htons dödelige afgång till konglig Mayestätt ock
Cronan hemfallit är; Afmätt 1694 aff

    Notarum Explicatio
                                                                  Laass     
A. Störste deelen är utj engh
    med småå biörckskoug bewäxt
    ock bärgas höö utj medelmåttig
    åhrwäxt af hårdwall                                5
B. Ödeåcker dito till  1 tunna 19 kappar
    som i mång åhr intett warit
    häfdadh.
C. Lyten sampt stenigh rödia
    af ringa wärde
    Fleere ägor finnas nu för-
    tyden intett här till, ey heller
    någon underrättelsse att detta
    widare med sina ägor sigh sträckt
    hafwer.

(Text på kartbilden:)
Prästegårds ägor
quarn
Öster Läyern
Biörnstorps ägor
Småå biörck
Aggarpz
ägor
Rusarpz ägor

Scala Ullnarum
Anders Mörn

(Text i marginalen t.h.:)
Rybomåhla utj Rydh sochn
Ydre häradh
1694