D20_025

(Långsmal kartakt inskannad i två delar: D20_025 och D20_026.
Texten fortsätter från D20_025 över till D20_026.
Hela texten redovisas här.
Rubrik:
)

Geometrisk Delineations afrytningh öfwer vthiorden
Wassmålen utj Ydre härad och Ryd sochn
(D20_026:)...belägit. Afrythat Anno 1695 aff Anders Mörn)
(D20_025:)

    Explicatio Notarum
                                                    Tunnor Kappar Lass
A. Uthjorden Waassmåhlen
    af Niels Staffansson nylig
    begynd att bebyggias
B. Engen wharest detta torp
    upsatt är beståår af medel
    måttigh god hårdwall                -        -            7
C. Åcker uthom engen som
    för tyden hafdas under
    hemmanet Måhlen uth-
    sädet j Humbellyckan af
    sand ock öhrblandat mylla        -        9
D. Nock j een ander lycka             -        8 ½
E. Änn een lycka aff                      -        23

(Högra spalten:)
F. Berättas wara j forna
    tyder ett torpp som nu
    j lyka måtto af den gambla
    muhren skiönias kan
    ock sedermehra samma åboo
    bleff pålagdt sin rättigheet
    af torpet uthläggia, boofly-
    tade han in uppå Smålands
    gräntzen ock begynte byg-
    gia der nu förtyden Måhlen
    1/8:del skattehemman är; och således förmenes
    Wassmåhla uthjordh så
    wyda sträcckt sigh som samma torpare
    häfdat både j engen såssom ock torp-
    parne C. D. aldenstund han för uthlagorne
    som i Ydre härad skulle uthgifwas, booflytade=
    = Under Smålands gebiet, der igenom sig ifrån
    affgifft befrya hwilket han ock för bygnad skall
    hafwa i dess tyd åthniutitt.
G. Een betzhage af medelmåt-
    tigt bete warder kallat Hår-
    ssiöö hagen.
H. Uthmarcken här wed
    af intett synnerligt
    wärde med muhlbete
    Elliest någon timber
    trinne och löfskoug

(Text på kartbilden:)
Ydre, Norra ock Södra Wedboo
härader, stöta tillsammans utj
denna Lilla Öhn, som
elliest warder kallad Härssöö,
Jämbwäl berättes j fordna tyder
stådt rååmärke som förkommen är
ock ey igenfinnes.
Härs siön

Siöglehemman
Siögle kiälla
Kiälla
Liten lösser ock trin stenn ibland
andra warder kal-lad Siöglehälz steen

(Text på andra halvan av kartbilden, som finns på D20_026:)
Brockboo ägor taga emoth
Stoor fyrkantig steen ståår heel fast
Stoor bred sten lööss
Röömåhlsteen fyrkantigh
emellan 2ne stoora ock en lyten
heel fast
Nästan aflång sten löss ligger luta
Afbränd parck kallas Kiärnebråten
Fyrkantig spetzigh steen ligger heel lööss

Tran giölz åå
Moomarck med tahl gran och biörck
Slindig steen heel lööss som
förmedelst genom een nederblåst
tahl är blefwen rubbat
Biörck ahl ock gran
Lyten trekantig steen heel fast
Småå biörck
Lyten lööss steen
ibland andra warder kalladh Myskrödiesteen
Biörck med korss inhuggit
Broo
Rudera af gambla ungen der torpet warit bebygdt
Kiälla
Een håla iblandh några steenar
berättas wara skiälskoo
Måhla ägor gräntza emot
Spinckarp sten spetsig med andra omskolat

(Text t.h.:)
Niels Staffansson som nu denna uthjord först begynt att byggia
förmenar den samma sträckia sigh till gräntseskillnaden emel-
lan Östergiötland och Smååland som /effter/ Numero 1 : 2 : 3 : 4 : 5 uthwyssat
är.
Wederparten som åboor hemmanet Måhlen uppå Småålands
sydan föregifwer wara rätta skiällgången effter Numern
1 : 6 : 7 : 8. ock aldeles will förkasta den föreskrefne som uth-
jordens åboo uppwist haar.

Tredie märckeskillnaden som största dehlen berätta wara den
rätta lähnen emellan, hwar till begge parterne icke hafwa nå-
gon synnerligh geensaga, först ifrån det säckra gräntzmärket
Härsöö, Linea Recta effter guhla färgen till Spinckarp steen.
J öfrigt haar denna uthjordens åboo framwyst 2ne rååmärcken
doch af ringa wärde, som synes ock så wara dess naaboor j Brockboo för
nähr in på hemmanet till skada, uthmärckandes samma twist Numero 9 : 10 : 11

Scala Ulnarum