D20_028

(Rubrik:)
Geometrisk Delineatios afrytningh
öfwer hemmanet Biörnsstorp tillyka med
dess underhörige ägor och lägenheeter aff
undertecknad afmäth Anno 1693 af Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar Lass
A. Bygningstompten som af
    Pär Mårtensson ock Larss
    Erichson åboor.
    Humbelgård 140 stänger
   
    Åckern
B. Norra giärdet sampt dess
     jordmon som är swartmylla
    beståår in alles aff 3 tunnor 16 ½ kappar
    Affgåår för steenröör ock jordsten
    5 ½ kappe, blifwer altså som berecknas            3        11
C. Södra j rougsäde af föreskrefne
    jordmon sampt 49 stenröör, ock
    fördenskull af planens areal inne
    håll som är 3 tunnland 25 kappar afkortas
    9 kappar blir i behåll                                         3        16
D. Wästra giärdet innehåll af 3 tunnor
    ock 29 kappar jämbwähl af swartmylla.
    Elliest 58 befintelige stenröör, hwar-
    före af ofwansatte summa affdraas
    10 kappar uptages ock beräcknas                     3        19
E. Twenne småå täppor af mylla                           -        4
F. Hemengen af mager ock stenigh hårdwall        -        -            1 1/4
G. Kierwall                                                            -        -            2 ½
H. Hwena maa aff kierwall                                    -        -            9
J. Nyengen af medelmåttigh hårdwall                   -        -            4 ½
K. Een lyten tompt af hårdwahl något stenigh      -        -            3/4
    Åhrligt giärdshöö                                               -        -            1 1/4
L. Een betzhage wed Södra giärdet kan föda 2ne nööth.
M. Uthmarcken af nödtorfftigt muhlbete såssom och på somblige ställen
    småå parckar till swedioland tiänlige, elliest stenigh marck såssom ock till
    een deel med liung bewäxt, skoug till nödwändigt trinne ock wedbrand
    men ingen stafwer, elliest befinnes någon ny uprunnen skoug till humbel-
    stöör tiänligh.
N. Åckern ock utsäde begge åhren till knechtorpet af öhrblandat mylla    -        11 ½
O. Ängen af starrwall                                                                                  -        -            ½
     J täpporna höö                                                                                        -        -            1
    Een twistigh parck emellan prästgården ock Biörnstorp, praetende-
    randes samma åboor willia hafwa sin råågångh som Numero 1 : 2 : 3 : 4
    utwyssa ock kyrckioherden sammaledes sin häfd effter giärdsgården
    som sees kan aff Littera A : B : C : D
P. Lyten skougsparck Kulla benembd, som lyder under Biörnstorp och
   Wykarp helfften hwardera ägande, hwilken marck tyd effter annan
    mäst afswediat, ock således för tyden största deelen ung ock ny uprun-
    nen skoug, som ännu icke till något synnerligt finnes nyttigh, allenast
    till swedia några småå parcker såssom ock elliest medelmåttigt
    muhlbete.

(Text i högra spalten:)
Twystigh parck emellan Oplunda ock Biörnstorp sampt
Hwykarp, förmenandes Oplunda åboerne hafwa rättmätigt att
hålla Liniam Rectam ifrån skoen wed landzwägen Littera A. till
Littera B. dee andre der emot som förtyden häfda Kulla sampt den-
na twistige parck förmena sigh blifwa wed dess häfd ifrån Littera A.
der twisten begynnes ock efter Numero 1 : 2 : 3 : 4.

(Text på vänstra kartbilden, först runtom medsols:)
Kussarps ägor taga på denna sydan här emoth
Hwena ägor mötha här
Wyskaps ägor här till
Skiötla ägor mötha här

(Gränsmarkeringar runtom, medsols:)
Aflång steen med flera omsatt syness såssom den öfwersta
spetzen skall wara afslagen
Denna sten ståår utj ett röör
Ett stoort rååmärcke eller steen ligger på berget lööss
Rååsteen borkommen och allenast skoen i behåll
Een lösser kantig sten med andra omskolat
Sandlidsten ståår tämlig fast utan några omsatte
En lyten lösser steen

(Text på själva kartbilden:)
Biörck tahl och gran
Affält
Gran och ahl
Småå ahl skoug
Affäldt
Fählskoug aff tahl och gran
Ahl och tahl skoug
Quarnstånd till Biörnsstorp doch obebygdt
Kusarps qvarn
Tahlskoug
Afsediat
Afswediat
Stengryth
Stenigh wahl
Slääth plaan
Biörckskoug
Småå biörk
Småå biörck tahl någon gran ehn och ahl
Wikarp
Stenig beteswahl
Biörckskoug
Lada

(Text på högra kartbilden, först runtom medsols:)
Lyda ägor taga här emoth
Arfweboda ägor mötha här
Opplunda ägor möta

En lyten lösser steen
Affält
Tahl gran ahl och någon ehn skoug
Kulla kiälla
Lösser steen
Rååsteen förkommen allenast skoen i behåll
Afswediat marck
Sten

Scala Ulnarum  

(Text i nedre marginalen:)
Reviderad 1747 in Julio vide memorial