D20_030

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations affrytningh öfwer
hemmanet Ödessiööhult, j Ydre härad och Ryd sochn belägit: aftagit Anno 1693
aff Anders Mörn

    Notarum
                                                    Tunnor  Kappar Lass
A. Hemmanet Ödessiö
    hult med dess omkretz
    hwilket Jven Månsson
    åboor
    Åckern är af 3ne giärden
    dess jordmon af sandblandat
    mylla som är något grund
    dock byrdig
B. Wästra giärdet                            2        23
    Förmedelst 43 steenröör
    ock hellskiärf är afdraget            -        9 ½
C. Östra giärdet beståår
    som här beräcknas                      2        18
    för 74 steenröör afräcknat           -        15
D. Quarn eller Norra giär-
    det                                                1        20
    för stenrören som
    äre 48 stycken                              -        11   
    Åhrligt giärdeshöö
    af hårdwall                                   -        -            1 ½
 
(Texten fortsätter t.h.:)
                                                                Tunnor  Kappar Lass
    Explicatio
    Engarne
E. Stoorengen af kierwahl med biörck-
    och tahlskough bewäxt, bekommes höö
    utj medelmåttige åhr                                -        -            5 ½
F. Börsselrödian med biörck, tahl,
    och ahl bewäxt, bärgas hårdwalshöö       -        -        1 1/4
G. Kierwall                                                  -        -        1 3/4
H. Siöömaa af kierwahl som somblige
     åhr för watnet skull intett bärgas  
    kan                                                            -        -        4
J. Äng maa sammaleds kierwahl                  -        -        1

    Hagar
K. Oxhagen af tahl ock ehnskoug bewäxt
    med medelmåttigt muhlbete kan föda
    8 nööth.
L. Koohagen med tahl, gran, ock biörck
    bewuxen, hwar utj 12 boskap creatur
    kunna underhållas, elliest tarfligh
    timberskough af gran j synnerheet till
    uthhuus fäll- eller swedioskoug befinnes
    på åtskillige ställen till gårdsens nöd-
    torff, jämbwähl löfskoug både här ock j
    engarne. 
 
(Spalten t.v.:)
M. Uthmarcken mäst med liungh öfwerwäxt
    ock således icke synnerligt bete, tahl-
    ock ehnskoug till trinne stafwer ock
    wedbrand.
    Fyske utj Ösiön med läggnäth, utj
    Lillgiöhla 2:ne ock j Höckgiölan 1 katziestånd
     fånges giäddor abborr ock mörth till nödtorff
N. Lyten skwaltqwarn gåår allenast höst ock wår
    tyden
O. Backstuga, åckern af öhrblandat mylla        -        10 ½ kappar
     Flere lägenheeter finnes intett.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Musseboo land stöter på denna sydan emoth
Brockeboo ägor möta här
Sahlboda ägor tager på denna sydan här jn till

Ösiön
Porssbuskar, ahl, wyde och biörck skoug
Lada
Omskolat sten
Rååsteen med Mörkerum
Släth
Squacker med tahl och ahl
Tahl och ehnskoug
Affält
Kiärachtig marck med tahl-skough
Affält
Tahl och enskoug
Afswediat
Quarn
Gran byske
Affält
Affält marck
Afrögd wahl
Måssa med tahlskoug
Biörck, ahl, och wyde
Lada
Lada
Lada
Måsse med tahlskoug bewäxt
Hybbel hwarest orrelecken om wårtyden upwachtas
emedan den i alla åhr här hafwer sitt leeckställe
Afswediat
Tahl med någon granskoug och biörck
Tahl ahl och biörck
Lada
Tahl skoug
Affält
Korn rödie steen
Lill Giöhlan
Biörck skoug och granhult
Timmermååss hälla
Höck giöhlan
Rååsten

Scala Ulnarum