D20_032

(Kartakt inskannad i 2 delar; D20_032 med text Notarum Explicatio och kartbild,
D20_033 med text.
Rubrik:
)

Geometrisk Delineations afrytningh
    öfwer
Helliessfahl som beståår aff trenne hemman ett crone
på militien indhelt deth andra skatte och ett jbidem frälsse
Belägne j Ydre härad och Ryd sochen afmätte
Anno 1694 aff Andres Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar Lass
A. Norra eller frälssegården som Pär Hansson
    ock Joen Larsson åboor
    Humbelgård 400 stänger, af huus tom-
    ten hårdwalshöö
B. Norra giärdet af medelmåttig sandmylla        3        5
C. Södra af samma jordmon                                3        7
D. Trädslyckan något grund sandblandat
    mylla                                                                 -        29
E. Trädesjärdet samma jordmon                          1        26
    Åhrligt giärdshöö af hårdwall                          -        -            1
F. Stoorengen stenig ock medel-
    måttigh god hårdwall                                       -        -            2
G. Lillengen ock hårdwall                                   -        -            2 ½
H. Af Myntan stegg och starr                              -        -            1 1/4
J. Afrögd parck af hårdwall                                 -        -            3/4
K. Rödia och hårdwall                                         -        -            1
L. Effwen hårdwall                                              -        -            1
M. Hårdwall                                                         -        -            ½
N. Åcker af sandjord                                            -        9
O. Soladtens torp af grund
     sandjord                                                           -        20
P. Engh aff hårdwall                                             -        -            1 ½
    Här hoos een lyten
     inkrächtat kalff-
    lycka häffdas
    till hemmanet

(Text t.v.:)
                                                                        Tunnor Cappar Lass
1. Södra gården som Joen Mån-
    sson beboor sampt humbelgård
    sampt stänger Huustompten
    af godt hårdwalshöö                                        -        -            ½
2. Norra giärdet medelmåttig sandmylla            3        28
    för steenrören är afkortat                                -         8
3. Södra af samma jordmon                                3        14
    Stenrössen afdragne                                        -        13
4. Trädslyckan något grund sandblandat
    mylla                                                                -        28
    Förmedelst rören afräcknat                              -        6
5. Trädsgiärdet samma jordmon                          1        29 1/4
    För stenröör afwettrat                                      -        5 3/4
    Åhrligt giärdshöö af hårdwall                          -        -            1

    Stoorängen stenigh ock medelmåttigh
    god hårdwall         Littera F.           
    Lillengen ock hårdwall    G.   
    Af Myntan                        H.
    Höö af småå uprögde kier för några
    åhr sedan såssom
6. Kierret wed Myntan af kierwall                    -        -            1 3/4
7. Än ett lytett kier wed Lillengen                    -        -            3/4
8. Noch ett kiär                                                  -        -            1
9. Af dett nyrögda kierret                                  -        -            2 
10. Mager hårdwall                                            -        -            1
11. Hultna rödian                                               -        -            ½
    Efterskrefne lägenheeter bruckas sam-
    fält
12. Norra hagen till bete för 12 nööth
13. Wästra till bete för 6 stycken hästar
    Skougsmarcken af godt bete så ock någon fähl- löff- ock
    trinskoug, men ingen stafwer ock timberskough 

(Texten fortsätter på fliken nedtill:)
                                                                        Tunnor Cappar Lass
14. Mellangården skatte, som Gästaf
    Swensson ock Pär Månsson åboor
    Humbelgård 300 stänger
15. Höö af tompten god hårdwall                        -        -            ½
    Åckern beståår i lyka måtto af
    treding säde
    Norra gierdet medelmåttig sandmylla B.
    Södra af samma jordmon         Littera C.
    Trädslyckan något grund sandblandat
    mylla                                                     D.
    Trädsjärdet samma jordmon                 E.
    Åhrligt giärdshöö
16. Utj en täppa af sandjord                                -        -            7 ½
17. Nock af lyka jordmon                                   -        -            10

     Engarne
    Stoorängen stenig ock medelmåttig hårdwall
     Lillengen ock hårdwall                       G.
    Aff Myntan                                          H. 
18. Lyten engtäppa af hårdwall                            -        -            1
19. Utj Biörckbråten                                             -        -            2 ½
20. Een inhägnad parck bruckas till bete
21. Soladt torp af grund sandmylla                       -       13
22. Engh af hårdwall                                             -        -            1 ½
23. Kalftäppa af godt bete

(Texten fortsätter på D20_033

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Öfwer Stubbarpss ägor taga på denna sydan här emoth
Elmkulla ägor gräntza här in till
Bahlarps och Slätna ägor möta
Nyckelbärgs ägor här till
Engia ägor taga här emoth
Siööarpss ägor möta här

Ahlskoug
Affält marck
Affält
Biörck och ahl
Biörckskough
Broohagen med ahl ock biörk
Småå biörck sampt någon ahl skough
Biörckskoug
Ahl, gran sampt ehn-skough och någon biörck
Ahl, tahl och små biörck skoug
Biörck och ahlskough
Quarn
Lill engie
Quarn till Söder gården af intett wärde
Affält
Nyckelbärg
Kalftäppa
Granskoug
Affält marck
Kalftäppa till Södra hemmanet aff medelmåttigt bete
Trekantig steen
Biörckskoug
Skougsmarcken medh biörck och ahlskoug
Skiählzkälla
Biörck och ahl skoug
Affält
Affält

Schala Ulnarum