D20_035

(Rubrik:)
Geometrisk affrytningh
    öfwer
Olsstorp, högwälborne fruu
Beata Schulmans säthe-
gård; Belägen utj Ydre härad
och Askery sochen, afsath Anno 1693
aff

    Notarum Explicatio
Littera                                    Tunnor Cappar Lass
A. Sielffwa säthegården Åhlstorp eller Olstorp, hwilken j underdånigheet af Ge-
    nerallinnan högwälborne fruu Beata Schulman tilbytes, emoth weder-
    lagh ock annat gods som till Konglig Mayestätt ock cronan upgifwes.
    Jnom gårdens circumferents finnes äpple, päron och kiörssbärssträn
    af åthskillig slags frucht planterad.
B. Twenne småå ock ny anlagde humbelgårdar den eena af 300 stänger
    ock den andra af 400 stänger
C. Een lyten kiörssbärss träägård
   
    Åckern med dess jordmon som öfwer alt beståår af sandmylla
    medh öhrjordh
                                                    Tunnor Cappar  Lass
D. Norra giärdet beståår aff            11        22
E. Södra, efwen af sandmylla         11        28
F. Quarngiärdet till uthsäde            11        13

Elliest är här wed att märckia, att
mehra än halfparten af åckern åhr
effter annat skall senare wara upjordt
sedan Olstorp blef till säterj anslaget

(Texten fortsätter t.h. om kartbilden:)
såssom ock jämbwähl
dess utan utj sahlig hög-
wälborne General Hans
Georg Mörners tydh
alla steenröör ock
jordstenar uthur åckern
med stoor bekostnat uth
hämptade hwilka woro
af sådan qvantitet
att j stället för giärds
gårdar äro nu stenmu-
rar öfwer alt
upsatte, bestående j botten
af 4 alnar högden 3 Bredden of-
wan till 2 alnar, hwarigenom
uthsädet märkeligen är tillöckt

    Engarne
G. Olsengen till går-
    den är för dess ring-
    heet skull till betshage
    anlagd ock i högst kan
    föda 9 nööth
    Uppå skougen för någ-
    ra åhr sedan 3ne kier med
    rothhuggare afrögde, såssom
H. Åhags kierret af starr ock kierwall                               -        -            5
J. Torp kierret                                                                    -        -            8
K. Laakierret fräcken ock starrwahl                                 -        -            3
L. Noch ett kier wed Opplyd torpet                                  -        -            3 ½
    Tegel engen wed Hult belägen som warder bärgat
    till gården bekommes höö af medelmåttigh hårdwall    -        -            5 
    Åhrligt giärdshöö                                                           -        -            2
M. Een betzhage kallas Åhagen med biörckskoug bewäxt ock medelmåttigt bete
    kan föda 9 nööth
N. Noch een hage af uthmarken inhägnat med småå tahl biörck sampt
    någon ahlskough kan underhålla 22 boskaps creatur
O. Lyten hage wed åhn med ahlskoug bewäxt ock medelmåttigt bete.
P. Skougen af ringa bete, mäst bärgig ock stenig marck med liung ock bergrys
    bewäxt, elliest till nödwändigt giärdsle ock stöör sampt wedbrand men
    intett timber.
    Fyske utj Öster ock Wäster Lejern med noot ock näät jämbwähl katzie stånd
    ock bekommes åthskillig slags fiällfisk, allenast till hussets behoff
Z. Uti åhn emellan siöarne är sågh ock quarnhuus af 3ne paar steenar som
    med stoor bekostnat är inrättat, emedan heela strömen är mäst igenomgrafwen
    ock upränsad i synnerheet inlopet wed Wästra Lejaren.
    Gambla quarnståndet obebygdt hwarest j förrige tyder stådt quarn som rudera
    ännu uthwyssa.

    Torp twenne stycken under säthegården
R. Opplydtorpet, dess åcker beståår af sandjordh
    mulblandat                                                                -        23
S. Höö af kierret                                                            -        -            2 1/4
T. Hårdwall j täpporna                                                  -        -            ½
U. Noch ett torp, utsädet der till                                   -        10 ½
X. Höö dersammastädes                                               -        -            1 3/4

(Senare tillagd text:)
    Uträkning för skattläggnings skulld, i Februari 1778 då följande fants at anmärka
D. Norra gärdet innehåller rätteligen                    12        15
E. Södra dito dito                                                  10        16 
R. Torpåker dito                                                      -        26
 
(Text på kartbilden:)
Norra Niäckungen
Skarparps ägor gräntssa här emot
Lom giöhl
Södra Niäckungen
Mört giöla
Ahlskoug
Småå biörck och tahlskoug
Wäster Leiern
Gamla laxhuus
Biörckskoug
Kookiärss wyken
Mörtewyken
Huts ägor taga här in till emot
Biörckskoug
wed kast
Småå biörck
Kåhlgård
Åhlkysta
Gambla quarnståndet som figuren (ett vattenhjul) utwysser
Ahlskoug
Biörck sampt eckskoug
Torp giölan
Småå biörck och ahl
Östra Leiern
Skiählbärgs udde
Biörck och ahl-skoug
Rååsstorps ägor möta

Scala ulnarum
Anders Mörn