D20_037

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Hult som beståår aff twenne hem-
man, belägne utj Ydre härad och Askery
sochen, affmätte Anno 1693
aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                                            Tunnor Kappar Laass
A. Norrgårdens byggningstompt som Erich Börjesson åboor hwarest
    bekommes höö af mager hårdwall                                                        -        -            2
B. Södra hemmanet som Börje Erichsson beboor huustompten aff
    mager hårdwall j medelmåttige åhr beräcknat                                      -        -            2

    Åckern med dess jordmon som beståår
    af sandh- jämbwähl leerblandat mylla
C. Norra giärdet af sandhmylla när 5te dehlen för rören afräcknat är      5        4
D. Dito leerblandat mylla något grund på begge hemmanen j lyka
    måtto beräcknat sedan 5:te parten för stenröör afdraget är,
    blifwer i behåll som beräcknas                                                              1        12
E. Södra af sanhmylla                                                                                6        8
    För steenröör afkortas 5te parten
F. Twenne småå lyckor af samma jordmon giör till uthsäde                     -        9
G. Wästra giärdet j kornsäde effwen af mylla sandblandat blifwer j
    behåll sedan 5te dehlen för steenröör jämbwähl jordsteen
    som här j giärderne till stoor mykenheet finnes öfwer alt                    7        28
    Elliest ligger Norra giärdet syländigt emoth siön hwar af
    förordsackas syra att myken swingel wäxer ibland säden
    Åhrligt giärdeshöö till begge hemmanen aff medelmåttig hårdwal     -        -            4

    Engarne
H. Österengen af medelmåttigh hårdwall ock på begge går-
    darne beräcknat                                                                                    -        -            10       
J. Kierwahl dito                                                                                        -        -            2
K. Lillengen för några åhr sedan afrögdt beståår af hårdwall                  -        -            2
L. Slåtterhagen af medelmåttigh hårdwall effwen j lyka
    måtto på begge hemmanen beräcknat tillhoopa                                    -        -            2
M. Tegelengen som häfdas till gården dock på desse hemmans
    egor belägen bekommes höö af medelmåttigh hårdwall                       -        -            5
N. Skougen eller uthmarcken till desse gårdar af
     ringa skoug allenast något till wedhbrand /men/ giärdsel ock
    stöör finnes intett, bettet ringa såssom wallen alle-
    städes är myket stenigh
O. Soladt1 torpet uppå egorne bebygde, åcker af sandmylla                     -        10
P. Hårdwallshöö                                                                                        -        -            1 ½

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Säthogården Åhls-torp tager här emot
Engh och Lunds ägor emot
Swartorpss ägor taga emot
Lejernääss ägor möta
Siöön Wäster Leiern

Biörckskoug
Ahl buskar
Stenbacke
Småå biörck och ahlskoug
Fysk-dammar till Olstorp
Ahl och biörck
Afswediat marck
Ung biörck och ahlskoug
Småå biörck och ahlskoug
Affäld marck
Ahlskoug

Scala Ulnarum

(Senare notering i nedre marginalen:)
Uträknad för skattläggning Rätt och riktig befunnen
i februari 1778
_______________________
1) Lantmätare Mörn stavar konsekvent soladt i st. för soldat