D20_039

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Säthegården Tunnarp högwälborne Herr Otto Mörner
tillhörig, hwilken med rätta situation sampt alle underliggiande ägor
och lägenheeter till dess egentelige qvantitet och qvalitet; affattat Anno 1693
aff

    Notarum Explicatio
Littera                                                                            Tunnor Kappar  Lass
A. Säthegården med alle underhörige härligheeter
    som emoth wederlagh ifrån Konglig Mayestätt ock
    cronan i underdånigheet uthbytes
B. Ladugården
C. Träägården nyligh med småå åthskillige
    slags äple- ock kiörssbärsträn planterad.
D. Een lyten humbelgård af 300 stänger

    Åckern med dess jordmon
    som är j 3ne hängnader eller giärden
E. Östra giärdet af medelmåttig myhljord sanblandat      12        25
    För stenrören som äro 396 afkortas                                2        26
F. Wästra samma jordmon                                                 11        4
    Förmedelst rören 300 stycken afdrages                          2        5
G. Södra af lyka godheet som dee föregående
    warandes träägården af detta giärdet
    intagen, blir till uthsäde                                                 6        25 ½   
    Affräcknat för rören 120 stycken                                   -        27 ½

    Engarne
H. Stoorängen aff hårdwall                                                -        -            18
J. Norrengen sammaleds                                                    -        -            12
K. Snapengen af samma wahl                                            -        -            6
L. Torghagen affbetes, men der han skulle bärgas, kan
    skattas till                                                                       -        -            2 1/8
    Träägårdshöö                                                                  -        -            2
M. Laahagen aff                                                                 -        -            1 ½
    Åhrligt giärdeshöö                                                         -        -            1

    Betzhagar twenne stycken
N. Norra betshagen af ringa bete
O. Södra af samma godheet
P. Twenne stycken kalfhagar myket stenige
    såssom ock af ringa nyttigheet
Q. Skougen här under är af intett wärde
    med småå tahl gran sampt ahlskough
    bewäxt, hwilken med tyden kan blifwa till
    fällskoug dugligh.
    Betett på denna uthmarck af föga nytta
    Fyske här till af intett wärde, emedan
    alt är gallstrand.
R. Torpet på gårdsens ägor bebygdt åckern
    af öhrblandat mylla                                                    1        5 ½
S. Hårdwalzhöö                                                              -        -            1

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Bubbarpss ägor mötha här 
Opplunda ägor gräntza här emoth
Arfweboo ägor möta här
Siöön Wäster Lejern

Några andra stenar kring rååsteen omskolat
Eck, hassel biörck, ahl, gran och smååth enbyske
Släth lindwall
Ringa wahl
Till förende åcker
Af stenigh liungwall
Ruudam
Wysare som ligger lööss doch tämlig diup; Fordom ned suncken
Ahlskoug
Afswediat
Affäldt
Een stoor steen kallad Biörnsten af 13½ allnars längd,
bredden 8 allnar uti hwilken Signa finnes uthugne såssom kors
Tahlskoug så och någon gran och ahl
Affswediat
Afbränt
Backe
Skoen i behåll men sielfwa steen af wed wegrödningen bortkommen
Een half mylstolpe utj quadrat af gråå steen uppsatt
Småå ahlbuskar
Ahlskoug
Eck

Scala Ulnarum Anders Mörn

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Uträknat för skattläggnings skull utan anmärkning
i Februari 1778