D20_041

(Rubrik:)
Geometrica Delineatio
    öffwer
Arffweboo vthiord belägen i Ydre
härad och Askery sochen affsath Anno 1693
    af

    Explicatio Notarum

Littera                                                                        Tunnor Kappar Lass
A. Gården eller hemmanet Arffweboo
    som Daniel Nielsson åboor
    Humbelgård 150 stänger
    Åckern beståår af tredings säde sampt
    jordmon af öhrblandat mylla myket
    myket grund, såssom ock lyder skada aff
    bergh ock hellskierff som skiuter under
    åckern.
B. Norra eller roug giärdet                                           1        30
    för 30 stenröör afkortat                                             -         7
C. Korngiärdet af samma jordmon                               1        16 ½
    45 stenröör förutan jordsteen, fördenskuld
    afdraas                                                                       -        10 ½
D. Trädet sammalunda till jordmonnen belöper
    sedan 20 röör som bör afkortas som är 5 kappar      -        29
E. Nock trenne lyckor som giöra till utsäde                  -        19
    För röör afdraget                                                        -        3

    Ängarne
F. Stoorengen af mager hårdwall                                    -        -            3 3/4
G. Norrengen mager hårdwall                                        -        -            1 ½
H. Österängen kier ock maawahl                                    -        -            3/4
    Gierdzhöö                                                                    -        -            ½
J. Twenne småå betzhagar af ringa wärde
    Skougsmarcken af ringa bete, elliest
    skoug till wedbrand sampt löfskoug men
    wydare intett.
    Fyske med nooth utj Wäster Lejern
    dock icke af synnerligt wärde.
    Fleere Comoditeter finnas intett.
    Een twistigh parck emellan Öfwerstorp
    sampt Arffweboda, williandes desse
    hemmans åboer hafwa sin råågång ifrån Numero
    1 : 2 : 3 : 4 ock den andra som Numero 5 : 6 : 7 : 8 uthwyssa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Kulla ägor mötha här
Öffwers torps ägor emoth
Munckeboo ägor möta
Wäster Leiern
Tunnarps ägor möta här   

Rååsten förkommen och skoen allenast i behåll
myhlstolp
Ahl biörck och någon granskoug
Afsediat
Biörck
Ahl sampt granskoug
Hornskiäl
En bred hell j berget uppsatt
Fyrkantig sten
Swediat
Ahl och biörck
Sten
Lytet rååmärke kullfallet
Sten
Fordom äng och sedan till betessmark uthlagd
Sten med andra omlagd

Scala Ulnarum Anders Mörn

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Uträknat för skattläggning i December 1777
och riktig befunnen