D20_043

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öffwer vthiorden Såårsiöö hwarest trenne torpp
finnes bebygde, uti Ydre härad och Askery sochen belägne; Affattat Anno 1693 aff

    Notarum Explicatio

Littera                                                                            Tunnor Kappar Lass
A. Torpet Lilla Sårssiöö som Larss Håkansson åboor
B. Åckern ringa öhr ock lytett muhlblandat begge åhren    -        17
C. Engen af skren wahl med liung ock krössanryss            -        -            ½
D. Lillengen mager hårdwall                                               -        -            3/4
    Åhrligt giärdshöö                                                             -        -            1/4
    Elliest till fyske allenast ett katziestånd j
    Baste Giölan
E. Stoora Sårssiöö som Pähr Jönsson åboor
    humbelgård till 150 stenger warandes här wed
    några unga trän planterade
    Åckern aff öhrjord något sand-
    blandat.
F. Norra Lyckan till utsäde af                                      -        27
    För rören afdraget                                                    -        3
G. Östra af                                                                   -        26
    Förmedelst rören afkortat                                        -        3     
H.Wästra Lyckan giör till utsäde                                 -        23
    Afkortat för rören                                                     -        3
    Giärdshöö åhrligen                                                  -        -            3/4 
J. Engen aff ringa hårdwall                                          -        -            1 1/4
K. Kierwahl                                                                  -        -            1/4
L. Lillengen som ifrån Wäster
    Lyckan afhängnat är, hwa-
    rest höö bekommes kan af
    ringa hårdwall1                                                         -        -        ½
M. Tredie torpet warder
    kallat Biörckrödian
    Åboen Jöns Månsson
N. Åckern af ringa
    öhrblandat /sand/ mylla
    beståår in alles begge åhren
    till utsäde                                                                    -        -        20
    Afkortat för rören                                                       -        -        6
O. Broohagen af ringa hård-
    wall                                                                             -        -        1 1/4
P. Öster rödian sammaleds
    Ringa ock mager hård-
    wall                                                                             -        -            3/4
    Twenne katsiestånd
    utj sjön Niäckungen
q. Bastug Lyckan mager hårdwall                                 -        -            1/4
  
(Text i högra spalten:)
Q. Uthmarcken till före skrefne
    Torp aff ringa bete hälst den
    är myket bergigh såssom ock
    med liung ock krössanryss,
    Elliest ock intett wydare
    nyttigh än såssom något
    till wedebrand.
    Fleere lägenheeter finnas
    intett.
(Text t.h.:)
Till denna uthjord är Olztorp allenast
egare till halffparten emedan tillförende
innan deth blef till sätery bebygdt, ägde helfften
den södra gården i Olztorp ock andra deelen
Skafarp ock Blyytorp.

(Text på kartbilden:)
Baste giööl
Sefwesstorps ägor möta här till
Öster Giölan
Blixtorps ägor möta här
Affält
Tahl ock biörck
Affält
Ahl och biörck skoug
Biörck och tahlskoug
Skwaker måsse
Tahlskoug
Tahlskog
Tahl och småå biörck
Biörck ock tahlskoug
Biörck ock tahlskoug
Tahl och någon biörck
Affält marck
Wästra Niäckungen
Ny uppwäxt ahlskoug
Ahl ock biörck
Affält
Biörck skoug
Bosta giöhl
Tahlskoug
Tahl ock biörck
Kalftäppa
Biörck skough
Stoor fyrkantig steen
Stafarps och Åhlztorps samfälte skoug
Steen ståendes lösser alena
Affält marck
Steen ståendes på een hehl med fleera lössa stenar omlagde

Scala Ulnarum Anders Mörn

_________________________
1) eller Kiärdwall rättat