D20_044

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer en uthiord Gullringz-
måhla, j Ydre härad, och Askery sochen belägen; Affmät Anno 1693
af Anders Mörn

    Explicatio Notarum
                                            Tunnor Cappar Lass
A. Hemmanet Gul-
    ringsmåhla som be-
    ståår af een uthjord
    lyten kiörssbärsträ
    gård, j lyka måtto
    Een humbelgård af
    200 stänger
    Åckern med dess
    jordmon af öhr
    blandat sandjord
B. Norra lyckan af                 1        14 
    för steenröör afdraget         -        12
C. Södra giärdet                     1        28
    Afkortat för steenröör         -        11
D. Wästra gierdet eller
    Lycka till utsäde                 1        17
    Afdraget för röör                -        15
E. Lyten lycka wed Wä-
    stra gierdet                          -        2 3/4
    Åhrligt giärdeshöö              -        -            ½

    Engarne
F. Norr engen med
    biörckskough bewäxt
    sampt hårdwalzhöö            -        -            1
G. Starrwall                            -        -            ½
H. Söder engen af kier
    wall                                     -        -            1 3/4
J. Twenne småå bets-
    hagar af ringa bete
K. Uthmarcken af me-
    delmåttigt bete elliest
    af föga någon skoug
    som till något gagnas
    kan, hälst effter alt tyd
    effter annan afswediat
    är
    Ett katziestånd utj
    Gulrings Giöhlan.
    Desse åboor föllia bäcken
    ock kierret effter Littera a : b : c : d
    och Wennebörcke som E : F : g
    utwyssa twisten dem emellan

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Lilla och Stoora Roossboo ägor möta här emot
Kalfzwe ägor här till
Wännebörcke ägor möta

Affält
Ahl och tahl skoug-marck
Ahl sampt någon tahl
Ahlskoug
Affäldt
Biörckskoug
Tahl och ahlskoug
Biörckskoug
Betss wahl
Gullrings Giöhlan
Biörck skoug
Biörck skoug
Hyra

Scala Ulnarum    -    19

Gullringsmåhla utjord utj
Askerys sochen Ydre häradh

(Senare anteckning:)
Uträknat och riktig befunnen
i December 1777, för skattläggnings
skull