D20_046

Geometrisk Delineation öfwer Wärnarp som beståår af
twenne hemman ett crone och andra frälsse, j Ydre härad och Askery sochn

    Notarum Explicatio
                                                                                                     Cronohemmanet         Frälsse 
                                                                                                    Tunnor Cappar Laass Tunnor Kappar Laass
A. Cronohemmanets bygningstompt humbelgård 300 stänger
    Dito åcker af sandmylla föga dugligh                                          -        8
    Höö af tompten medelmåttigh hårdwall                                       -        -          2
B. Frälssehemmanet med dess tompt ock åcker dito
    af sandmylla                                                                                  -        -          -            -        21
    Medelmåttig hårdwall                                                                   -        -          -            -        -          2

    Åckeren beståår af tredings säde
C. Norra giärdet af grund mylla                                                        1        -         -            -        20
D. Öhrblandat sandjord                                                                     1        16       -           -        24
    förmedelst steenrör ock jordsten afdraget                                      -        4 ½
E. Södra af sandmylla grund                                                              1        -         -           -        7 ½
F. Sand ock öhrjord                                                                            1        14       -           1        -
    Förmedelst stenröör ock jordsteen afkortat                                    -        17
G. Östra giärdet af sandmylla                                                            1        15        -           -        17
    För röör och jordsteen afrecknat                                                    -        3
H. Sand och öhrblandat mylla                                                            1        -          -           1        -
    För steen ock röör aftaget                                                               -        2 ½
    Åhrligt giärdshöö                                                                            -        -          2            -        -         2
(Klammer om texten från C till och med H med texten:)
Här wed är att märcka att frälsse-
hemmanets teegskiffte är med swart litererad.

J. Norrängen beståår af steen ock mager hårdwall                             -        -          ½           -        -          ½
K. Kierwall                                                                                         -        -          ½           -        -          ½
L. Lyten kalftäppa till cronohemmanet af ringa wärde
M. Dito een till frälssehemmanet eenskylt
N. Twenne småå betshagar sambfält af ringa nytta
O. Lyten uthmarck myket stenigh ock ringa bete
    med småå gran ock enbyske bewäxt
    Fyske här till föga nyttigt såssom det alt är
    gallstrand och allenast ett katziestånd till
    hwar gård, dessutan 3ne noothwarp samfält.          

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Österlejern
Tabarpss och Dagstorpss ägor
Åhlstorpss (Åhsstorpss) ägor möta här

Jordbacke med eck biörck och ehn
Kiär
Biörck ahl ock ehn
Små ehn ahl ock gran
Eckskoug
Affält
Lind-wahl
Fahr udden
Biörck jordbacke
Stenbacke
Stenig wahl
Småå gran och ehn
Trekantig steen
Biörck
Ehn ahl och biörck
Kiär

Scala Ulnarum
Afmät Anno 1695 aff
Anders Mörn