D20_048

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations affrythningh
    öfwer
hemmanet Hiälmssäng utj Ydre härad och
Assby sochen belägit; Affmät Anno 1693 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio   
                                                                    Tunnor Kappar Laas
A. Hielmsengh ½ förmedlat till 1/4 deel
    hemman, hwilket Swän Pär-
    sson åbor.
    Humbelgård till 200 stänger
    Åckern med dess jordmon
    som beståår af mylla något
    sand ock öhrblandat
B. Norra giärdet j träde                                  -        30
    För 34 röör afdraget                                   -        6
C. Södra till utsäde aff                                   1        1
    För 35 steenrör afkortatt                            -        6 1/4
D. Utj Wästra giärdet aff                               1        4
    Förmedelst stenrören afräcknat som
    äre 37 stycken                                             -        6 ½
    Åhrligt giärdshöö                                       -        -            1 

     Engarne
E. Stoorengen aff hårdwall                            -        -            2 1/4
F. Starrwall                                                    -        -            1 3/4
G. Lillengen af starrwahl                              -        -            1 1/4
H. Uddesbootorpet af mager hårdwall          -        -            1
J. Lyten täppa med hårdwall                         -        -            1/4
K. Nyy upiord åcker j engen aff öhrblandat   
    mylla                                                          -        3
L. Betshagen mästparten affält, elliest af medel
    måttigh betsmarck kan föda 4 nööth.
M. Een lyten parck, som häfdas af åboen till sammans
    med Uddesbotorpet, hafwandes detta hemman utj be-
    melte Lilla uthmarck hwar 3die trää, som elliest
    kallas Uddeboo Rödier, dess nyttigheet aff medelmåt-
    tigt bete elliest mäst afswediat.
N. Uthmarcken af medelmåttigt bete, skoug till trin-
    ne ock staffwer sampt wedbrand rykeligen elliest någon swedie
    skoug ock löfskoug till nödtorfften.
    Till fyske allenast ett katziestånd utj Gran siön.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hultna ägor möta här till
Uddessboda äng sampt åckergiärde möter här
Biursbärgs ägor taga på denna sydan här emoth

Ahl och biörkskoug
Tahl och granskoug
Affält marck
Biörckskoug
Småå biörck gran ock ehnbyske
Ahl och biörck
kiärachtigt
Tahlskoug
Kiär med ahl
Biörck och ahl
Affält ahlskoug
Afswediat marck
Affält
Småå tahl
Uddesboo rödier
Kiär
Tahl gran sampt ahl
Biörck skoug
Lösser steen med fleera omsatter
Treekantig steen ståendes allena
Steen
Biörckskoug
Affält
Fyrkantig steen med flerra omlagder

Scala Ulnarum

(Senare anteckning neserst t.h.:)
Uträknat och riktig pröfvad i Februari 1778