D20_050

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations affrytningh öffwer hemmanet Hultna,
utj Assby sochen
och Ydre härad belägit; aftagit Anno 1693 aff

    Notarum Explicatio
                                                                     Tunnor Kappar Laass
A. Hemmanet Hultna ½ förmedlat till 1/4
    hwilket Pähr Andersson åboor
B. Humbelgård af 300 stänger
    som j medelmåttig åhr kastar
    af sigh 1 lisspund humbla.

    Åckern med dess jordmon
    som är grund mylla
C. Norra giärdet såssom ock een
    lyten lycka                                              1        17
    För 32 stenröör afdraget                          -        8
D. Södra af                                                  1        29
    Steenrören 43 afdragne                           -        10
E. Wästra giärdets utsäde                           1        14
    Afräcknade 39 röör                                 -        8
    Åhrligt giärdshöö                                    -        -            2

     Engarne
F. Ängen af medelmåttigh
    hårdwall                                                  -        -            3 ½
G. Laahagen mäst skoug wuxin,
    wallen beståår af ringa hård-
    wall                                                         -        -            1 3/4
H. Wästra hagen af medel
    måttigt bete kan föda 5
    nööth.
J. Skillingshagen till bete för
    3:ne nööth.
    Uthmarcken af medelmåt-
    tigt muhlbete, sampt ock
    skough till nödtorfftigt trin-
    ne, men ingen stafwer
    Fällskoug effter tarfligheet sampt
    ock löfskough, men elliest
    inga nyttigheeter fleere.
    Fyske utj Gransiön med demp-
    nooth såssom ock utj Waba-
    ken 3:ne katziestånd så ock
    någre miärdestånd, ock be-
    kommes undertyden så myket
    af giäddor mört sampt abbor
    som till huushållet nödtorfftig-
    heet betarfwas kan.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Högmåhla ägor möta
Skillingsmåla ägor taga här emot
Siön Wabacken
Hiälmssängs ägor taga emot
Gran sion

Affält
Swediat
Ny affält
Affält
Een 4rkantig sten af 6 qvarter
Ny upp runnen biörck skoug
Lösser sten med flere lössa omlagde
Tahl gran biörck och enskoug
Gran ahl sampt ehnbyske
Affswediat
Lind wall
Gran och ehnbyske
Kalff täppa
Eckskoug
däld
Hassel ock biörck
kiär med biörck ahl ock granskoug
Ahlskoug
Affält
Lad-hags-berget
Biörck skoug
Lada
Små tahl ock gran
Swediat
Tahlskoug
Tahlskoug
Afswediat marck
Kiärr aff gran skoug

Scala Ulnarum Anders Mörn

(Senare anteckning nederst t.h.:)
Uträkning för skattläggning skull, år 1778, hvarwid intet
warit at anmärka