D20_052

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations affrythningh öffwer hemmanet Frändemåhla
uti Ydre härad och Assby sochen belägit; afsat Anno 1693 af Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                       
  Tunnor Cappar Lass
A. Sielfa hemmanet
    med humbelgår-
    dens circumferents
    beståår af 400 stänger
    Åckern med dess
    jordmon som be-
    ståår af muhl
    jordh.
B. Norra giärdet
    beståår af utsäde            2        15
    För stenrören
    är afkortat                      -        15
C. Södra af                        2        3 3/4
    Förmedelst sten
    rören som äre
    68 stycken warder aff
    räcknat                            -        16
    Förutan detta
    lyda föreskrefne
    giärden skada af
    bergsyra
D. Wästra af samma
    jordmon som är
    mylla                            2        8 ½
    För 58 stenröör
    afdraas                          -        12

    Engarne
E. Hemengen aff
    hårdwahl                     -        -            3 ½
F. Åcker j samma
    engh grund mylla        -        15
G. Östra kierret
    af kierwall                  -        -            3 ½
H. Södra kierret af
    samma wahl               -        -            4 ½
J. Lyten maa ock
    kierwall                      -        -            2 1/4
K. Lyten täppa af
    hårdwall                     -        -            3/4
    Åhrligt giärdshöö
    aff hårdwall                -        -            1 1/4

    Hagarne
L. Lyten betshage af
    ringa wärde
    J öfrigt bruckas dee
    parcker som afswedia-
    de äro till bete så länge
    som samma hägnat warar
    som wed såningen är
    omsatt ock emedan dee
    äro obeständige, inkrech-
    tas åter annorstädes
    alt effter som afswedias
    ock sammaleds häfdade
M. Skougsmarcken mäst liung-
    moo, på södra sydan om gården
    warandes een deel dugligh
    skoug till sågh- ock huustimber
    så ock någon skoug till humbelstöör.
    J öfrigt på norra sydan godh
    betsmarck och swedioskough, jäm-
    wähl ock somblige parcker på den
    södra dugligh fällskough, löfskoug
    uthmed bäcken effter skillnaden så
    ock j måssarne sampt hemengen
    så myket som till gården behöfwas kan.
    Elliest j synnerheet på den förnämb-
    de nora syda god betsmarck öfwer alt
    Giärdsle, stafwer sampt wedbrand
    öfwerflödigt till hemmanets behof ock
    nödtorfft.
N. Ett quarnstånd till detta hemman
    doch obebygdt.
    Miählstånd utj siön Wabacken dock aff
    ringa wärde.
O. Soladtens torp ock åckern der till beståår aff
    mylla öhrblandat                                                -        20
P. Ängen der till med småå biörckskoug bewäxt
    ock hårdwall                                                       -        -        1 ½

    Fleere lägenheeter finnes intett.   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Fethbråna sampt Kulltorpss ägor taga här emot
Smedsstorpss land stöter här till
Smedtorpss ägor möta
Uddesboda sampt Roossboa ägor möta här
Wabacken
Skillingsmåhla ägor

Måsse med tahl gran och ahl
Hwitmåsse med tahlskoug
Affält
Swediat
Tahlskoug med någon biörck och gran sampt en deel moomarck
affält
Biörck och ahlskoug
Swediat
Småå skoug aff tahl, biörck, ehn och gran
Affält
Småt ahlbyske
Affält
Biörckskoug
Tahl moo
Affält
Kiär ny uprögdt
Tahlskoug med någon ahl
Afswediat
Ahlskoug
Stenig marck med småå gran och ehnskoug
Jgenlagd åcker
Småt ehnbyske
Betesswedia med biörckskoug
Quarnstånd doch obygdt
ungh tahl och biörckskoug
Småå biörck
Småå biörck skoug
Ahl och biörck
Swediat
Biörck och tahlskoug
Moomarck med tahlskoug 
Ahl kiär
Ny upprunnen biörck betss wahl

Scala Ulnarum

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Uträkning för skattläggnings skuld i Februari 1778
utan anmärkning