D20_054

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations affrythningh öfwer Sillefall uthi Ydre 
härad och Assby sochen belägit, affattat Anno 1693 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                            Tunnor Kappar Laas
A. Sillefall beeståår aff twenne hemman
    Norrgården 1/4 deel hwilket Niels Håkansson bruckar
    Humbelgård 130 stänger
B. Norragiärdet af muhljord blifwer sedan för rören 6 3/4
    kappe afräcknat är                                                                -        29
C. Södra af samma jordmon stiger till utsäde                          1        8
    Förmedelst rören afdraget                                                    -        4
D. Wästra af samma egenskapp                                               1        -
    Afkortat för röör                                                                   -        3/4
    Höö aff ett lytet kieer        Numero 1                                   -        -        1/4
E. Engen af medelmåttigh hårdwall                                         -        -        3/4
F. Nock een ängh wed siön Racklången af liung
    wall                                                                                        -        -        5/8
G. Höö aff huustompten god hårdwall                                      -        -        3/4
    Åhrligt giärdshöö                                                                   -        -        ½
H. Norra hagen till bete för 6 stycken kalfwar
J. Södra till 9 koobeten häfdas j lyka måtto samfält

K. Södra 1 förmedlat till ½ hwilket Larss Swänsson åboor
    Humbelgård 250 stänger
L. Norra giärdet af muhljord belöper till utsäde                       1        22 ½
    För 50 röör afräcknat                                                             -        10
M. Södra giärdet af samma jordmon                                         2        2
    Afkortatt för 28 steenrör                                                        -        6
N. Wästra giärdet af samma jordmon lyder någon
    skada af hälleskiärff giör till utsäde                                       1        13
     Förmedelst stenrören afdragit                                                -        6
    Åhrligt giärdshöö                                                                    -        -            1 ½
    Engen till byen af medelmåttigh hårdwall    E.                      -        -            2 3/4
    Een engh af liungwahl med smått stegg Littera F.                 -        -            2 ½
O. Huustompten af godt hårdwallshöö                                       -        -            1 3/4
P. Aff ett lytett kier                                                                      -        -            1/4
    Skougsmarken sambfält till bete för 12 nöötth
    Giärdsel men ingen stöör, nödwändigt uthuustimber ock
    wedebrand.
    Fyske i siön Racklången aff 2ne katziestånd, såssom ock med
    näät ock miärdar; ock bekommes giäddor, mört, ock abbor.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siundemåhla ägor möta på denna sydan
Dålckzmåhla ägor möta här
Rancktorpss ägor möta
Siöön Rack Lången

Een lyten plan mellan twenne berg kallas Ägos Reena
Stoora berg och höga backar
Tahl och gran till fälskoug sampt giärdzle och stöör tiänligh
Een lösser steen af 1 1/4 alnar
Affäldt
Råå märcke om 3/4 allnar stårr allena
Lyten steen med fleere omlagd
Tahlskoug
Affäldt
Afswediat
Hassel wyde biörck och granskough
Ett lyttet rååmärke utj ett sten röör
Tahl och biörck
Afswediat
Affält marck
Enbyske
Tahlskoug
Skiählsteen
Tahl och biörck
Rååmärcke
Tahl sampt ahl
Rååsteen med fleera omsatt

Scala Ulnarum

(Senare text nere t.h.:)
Reviderad 1778 och innehållet pröfvat