D20_056

(Rubrik:)
Geometrisch Delineation
    öffwer
Gårrebo hwilket beståår aff twenne hem-
man ett crone och deth andra frälsse; belägne j Ydre hä-
rad och Assby sochen affmätte Anno 1692

    Notarum Explicatio
                                                                                                                                     Frälsse
                                                                                                                                     hemmanet
                                                                                                Tunnor Kappar Laass  Tunnor Kappar Laass
Gårboo hemman 1 förmedlat till ½ hwilket Håckan Bengtson åboor
Cronogårdens tompt humbelgård 300 stänger Littera  A.
Frälssegården sampt dess humbelgård             Littera B.
Åckern beståår af tredings säde
C. Östra giärdet af grund myhljord j synnerheet på somblige
    ställen der bergheller skiuta under elliest med nå-
    gon flåtsand beblandat                                                            2        -            -            1        6
    För stenrören afkortat                                                             -        11 ½      -             -        6 3/4
D.Södra giärdet j rougsäde ock grund mylla
    med dunsand något beblandat sedan stenröör
    och hellskierf är afkortat som är 16 kappar blifwer               2        -            -            1        13
E. Wästra af mylla ock något grund                                           -        12          -            -        16   
F. Grund mylla med sand ock öhr beblandat                              1        15         -            1        16
G. Lyten täppa j Wästra giärdet af öhrblandat mylla                  -        9           -            -        9 ½
H. Nock een mindre af samma jordmon                                     -        1 ½        -           -        4 3/4

(T.h. om texten, från C. till och med H. en klammer med texten:)
Är att märkia det tegh-
måhlet j giärden på crongården
ät Litererat men frälsset ibidem intett, utan
i stället skifferne med purpur
färga illuminerat           

    Ängarne
                                                        Crono    Frälsse
                                                        Laass    Laass
J. Söder engen af måås-
    lupin mager hårdwahl
    med stegg ock fiuggräs
    såssom ock med småå
    biörckskoug bewäxt be-
    stiger till                                        1 ½        1 ½
K. Wäster engen något
    bergig af mååssbotten
    och fiugg grääs                              3/4        3/4
L. Östra ängen af giär-
    det hägnadt bekom-
    mes höö af mååss-
    blandat hårdwall                            1            1
    Åhrligt giärdshöö                          1 1/4        1 1/4       

M. Crongården häfdar 1/6 parth utj Torpstället
    Emedan frälssegården Hååla äger halff
    parten ock den andra deelen hördt städse
    tillförende under frälssegården ock såssom den tyden
    desse begge gårdar hörde sahlig högwälborne Herr General Hans
    Mörner till bleff förordnat att nu för tyden cronhemmanet
    måtte niuta med deth andra hemmanet 1/3 part j anseende för
    dess ringa hööbohl, belöper på crongården Wallen af mååss
    blandat blaawahl med stegg ock
    fiugg gräss beblandat                   5/8
N. Tompthagen till crongården        ½
    Dito frälssehemmanets af samma godheet.
O. Norra betshagen kan föda ifrån Sackt Johannj
    till Michaaljtyd 2ne paar oxar.
P. Lyten parck häfdas af frälsehemmanet Hålan
    inom byssens rågång bestående af lyten englycka ock
    lytett uthmarck
Q. Noch een lyten
    betshage myket bergig ock
    stenig så ock af föga bete
    hwarest drag creatur betes
R. J Koohagen ock på Norra Rödier-
    na födes 14 koor samfält, för
    öfrigh ungboskapp hyres på andra der
    till gräntzande utmarcker. Elliest
(Fortsätter i sista spalten:)
    är denna koohagen eller
    utmarck en tyd effter annan aff-
    swediat att det intet wydare än
    något till wedebrand, dess utan löfskogh
    af biörck och ahl som nyttias kan
S. Soladtens torp häfdar åcker af öhrblandat mylla 15 kappar
T. Ängen af stegg med liung det öfrige af hwytmååss
    wahl med det af täpporne faller 3/4 lass mager hårdwahl 3/4 laas.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hålckåssa ägor taga emoth
Hultss ägor
Sahl-warps ägor mötha på denne sydan
Ahl-arps ägor mötha
Hååla ägor stöta här emoth
Siön Haken
Skräffla ägor mötha

Wysare
Gammalt swedioland
Ahl skoug
Steen backe
Småå biörk skoug
Steen backe
Lind wahl
Öster ängen
Hamp land
Skräfelsten
Gammal affäld mark
Tompt hage
Kiär
Lind

Rååsten kallas Osten
Hwyt måsse
Affäld marck
Småå biörck deldigh marck biörck
Klintberget
kiär

Skillnaden emellan Byssens uth-marck och torpstället
Wyssare
Wyssare
Småå tahl biörck med någon ahl beblandat
Någon ehn biörck och ahl
deld
Lind wahl
Lind wall
Swedioland
Småå biörck och ahl skoug
Kiär
Ungh tahl ahl och biörckskoug

Scala Ulnarum