D20_058

(Rubrik:)
Geometrisch Delineation
    öffwer
Skorteboo hemman, belägne uthi Ydre härad och Assby
sochen. Afsatte Anno

    Notarum Explicatio
                                                                        Skattehemmanets        Skattewrakz eller
                                                                        skifften med Q lite-    Cronohemmanet
                                                                        rerade
                                                                        Tunnor Cappar Lass  Tunnor Cappar Lass
A. Skattewrakz eller Cronohemmanets
    bygningstompt af god hårdwall                                                          -        -           2
    Humbelgård till 400 stänger eller
    1 3/4 Lispund humbla åhrligen
B. Skattgården med dess bygnings
    tompt ock humbelgårdh af
    samma godheet

    Åckern är af tredingssäde
C. Norra giärdet af sandmylla                           2        8          -             2        -          -
D. Södra af samma jordmon                             2        15        -              2        10       -
E. Wästra effwen af mylla
     med flååtleera beblandat                              2        12        -             2        16
    Giärdshöö åhrligen af hårdwall                     -         -       1 3/4          -         -       1 3/4 
F. Ängen myket skougwuxin
    ock af skreen mååss- ock
    kierwahl sampt mager hård
    wahl                                                               -        -        5 7/8          -        -        5 7/8 
G. Tompthagen af god hårdwahl                       -        -        -                 -        -        ½

    Betzhagar
H. Skattgårdens af medelmåttigt
     bete
J. Dee mindre af samma natur
K. Cronogårdens hage något bergigh
    till ett koobete.
L. Uthmarcken af ringa bete
    mycket af liungh och bergryss,
    trinne ock ehnstaffwer finnes
    jämbwähl wedbran; elliest
    någon löfskough j giärderne
    ock engen.
M. Soladtens tillhörige åcker aff
    öhrjord belöper på hwardera hemmanet     -     18 1/4    -            -        13 3/4    -
N. Ängen af mååss- ock stegg-
    wahl, af begge gårdarnes marck
    inhängnadt                                                  -        -         3/4          -        -           3/4
O. Skwaltquarn gåår höst ock
    wåhr
(Text t.h.:)
P. Een lyten parck
    warder kallat Helwetes
    kier /: hwar om twystas:/ hwil-
    ket Röömåhla åboen för 30 åhr
    sedan inhägnadt, ock af desse
    hemmans bönder nu praetenderas tilbacka
    såssom ock det synes liggia på byens
    uthmarck  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Än Höglycka ägor här emoth
Tåppekulla och Skräffla ägor mötha här
Röömåhla ägor taga här emoth
Linååss ägor mötha
Högelycka och Rååss ägor mötha

dam
Affäld marck och såd
Kiär ahl och småå biörck
Tahl och granskough
Småå biörck och ahl
Biörck och ahlskoug
Gammalt swedio land
Gran biörk och ahl
Biörck och ahl skoug
Lind-wahl
Linda

Skualt quarn
dam
Småå tahl och gran skough sampt någon ahl ibland
Biörck
Ahl kiär
Småå biörk och ahl
En släth
Affäldt och j säde
Stenn backe
Steen backe och odugligh marck
Hård wall
Ahlkiär
Småå biörck och ahlskoug

Wysare
Swedio land
Helvetes kiärret
Råå steen

Scala Ulnarum