D20_060

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Hult som beståår aff twenne crone och 1/8 frälse hemman
Belägne j Assby sochen och Ydre härad, afmätte 1692 aff

    Notarum Explicatio
                                                                      Norr gården                Mellan gården           Stoor gårds skifften
                                                                                                                                               Littera T
                                                                   Tunnor Cappar Lass  Tunnor Cappar Lass  Tunnor Cappar Lass
A. Norra gården 1 förmedlat till 1/4 som
    Jöns Bengt-
    son åboor 
    Humbelgård 400 stänger hwar af een
    deel nylig anlagd är, kan gifwa
    j medemåttigh åhr 1 ½ lispund humbla
B. Mellangården 1/8 dels frälsse högwäl
    borne fruu Beatha Schulman
    tillhörigh.
C. Stoorgården som Pär och Rafwal beboo.
    Humbelgård till 3 lispund åhrligen

    Åckern beståår af tredings
    säde
D. Södra giärdet af mylla något
    öhrblandat                                                    1    23 ½      -              -      28        -             2    11        -
E. Östra af samma jordmon blifwer
    sedan rören äro afräcknade                          1    11 ½      -              -      20        -             2     8         -                            
F. Wästra af öhrblandat mylla                          1    20          -             1       -         -              3    5         -
    J Södra giärdet är 4:de parten af
    draget för steenröör ock jordsteen
    Östra afkortat för röör ock
    jordsteen                                                       -     14 ½     -              -      4 1/4    -             -    16         -
    Wästra för steenröör ock stoor
    mykenheet af jordsten                                  -     17         -               -      6         -             -    12         -
    Åhrligt giärdshöö                                         -       -          3/4           -      1/4      -             -    1 1/4     -

    Ängarne
G. Ängen af mååssblandat
    hårdwall                                                       -      -            4            -       -        1 ½           -     -         6
H. Söder engen af stenigh ock
    mager hårdwall myket ringa                        -      -            3/4         -       -        3/8            -     -        1 ½
    Tompthagarne betes af småå
    creatur.  

(Text i högra spalten:)
Littera                                 Norra hemmanet    Mellan gården    Södra hemmanet
    Betshagar till heela
    byen 2ne stycken.
J. Norra hagen aff
    swediat, kan föda
    4 nööth.
K. Södra af medel-
    måttigt bete, kan
    underhålla 5 booskaps
    creatur
L. Uthmarcken till
    denna byy af lytett
    wärde både till skoug
    ock bethe.
M. Soladtens torp, dess
    åcker af öhrjord till
    1 tunna 3 ½ kappar
N. Ängen af mååss-
    blandat mager hård-
    wahl 1 ½ laass

O. Torpstället Diupwyken
    som hörer under Stoor
    gården eller Södra hemmanet ock
    deth som häfdas till hage
    är af 10 koobeten så
    ock för 2ne paar oxar
P. Ladrödian kier ock hårdwall
    helfften af hwardeera                  -    -    -        -    -    -           -    -    2
Q. Wäster engen kier ock mååss
    wall                                             -    -    -        -    -    -           -    -    3/4
R. Aff lyten eng af mager
    hårdwall                                      -    -    -        -    -    1 1/4    -    -    -
S. Deth öfrige af ringa
    bete såssom ock skoug.
    Twenne stycken nootwarp
    till Stoorgården

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Dragznääs ägor mötha
Siöön Sommen
Hulta ägor
Änn Öster Hults ägor mötha på denna sydan här emoth
Sahlwarps ägor
Gåhr boo ägor mötha
Hålck-åssa land här in till
Falla ägor mötha här

Ahl biörck sampt wyde och pihlskoug
Småå ahl och biörck
Gammalt swedio land
Piuck kullen
Diup wyken
Biörck tahl och ahl
Ahlskoug och biörck
Kiär med någon ahl
Lytten engh kallad Ladrödian med ahl och biörck
Afswediat
Affäld mark
Biörck och ahlskoug
Oduglig betesswahl med småå ahl
Odugligh bettesmarck med biörck bewäxt
Ungh ahl skoug
Småå ahlskoug
Oduglig backe
Småå biörck och ahlskoug

Scala Ulnarum Anders Mörn

(Senare text nere t.v.:)
Reviderad år 1756 och till dess uträkning ricktig befunnen
Niels Adolph Sonteuus