D20_062

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Glanssåhs som beståår aff twenne hemman
Ett crone och det andra frälsse belägne j Ydre härad och
Assby sochen affmätte Anno 1692 aff Anders Mörn

    Nota(rum Explicatio)
                                                                      Crono                        Frälsse
                                                                 Tunnor Cappar Lass  Tunnor Cappar Lass
A. Humbelgården kastar af sigh
    åhrligen j medemåttig åhr 1 ½ lispund
B. Åckern j Norra giärdet be-
    ståår af något grundh mylla                     1        18        -            1        3
    för röör afdraget                                       -         4         -             -        3
C. Södra af samma jordmon                        1        10       -            1        4
    Dito för sten afkortat                                -        4         -            -        3 3/4
D. Wästra af grund mylla
    med röö moojord beblandat                    1        -         -            -        26
    Förmedelst steenrören    }                       -        3         -            -        2
    afräcknat                         }
E. Stoor engen mager mååss-
    blandat hårdwahl ock med
    någon biörck och ahl be-
    wäxt, kastar höö af sigh                           -        -      4 ½           -        -        4 ½
F. Lill engen samma jord
    mon                                                          -        -        1             -        1
G. Af ny uprögda
    kierret                                                      -        -        1 3/4       -        -            ½  
H. Än af ett kier                                          -        -        3/4
J. Aff Ängtorpet bärgas
    höö på denne gårds
    andeel som äger 1/4 de
    part wallen af stegg
    och liungwahl                                          -        -        1 1/4
K. Enskylt betshage till
    crongården myket
    bergig skreen marck
L. En till frälssehemmanet
    af samma godheet
    hwilken häfdas samfält.
    J uthmarcken häfdas
    tillsammans såssom ock
    med skoughygge af småå
    tahl, gran, till trinne
    jämbwähl ock biörck
    skough så ock nödigt
    muhlbete.

(Text t.v. under kartbilden:)
Twistigh parck som
pratenderas af åboen j Feet-
bronna som Numero 1 : 2 wyssa, påståendes
desse hemmans åboor j Glansåhs sin
häfd som Numero 3 : 4 : 5 uthmarckia, nock äre elliest
desse hemman icke ehnige sigh emellan om een lycka af
öhrmylla till 6 3/4 kappar uthsäde på crongården Litra M,
hwilken söckes att bringa
under frälsehemmanet Dito een till 1 kappar L N

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Fethbronna ägor mötha
Tååarps ägor mötha på denna sydan här emoth
Lindbärgs ägor mötha här
Seffredz-torps ägor mötha på denna sydan

Lööss fyrkantig steen på Kulberget
Kulla torpet
Lösser steen
Ahl skoug
Tahl skoug
Lösser steen
Skoen i behåll Een wyssare som ligger löss på berget
Gräff swins berget
Betz marck
Ehn och tahlskoug
Kiälla
Tahl gran och småå biörkskoug
Fääbroo
Ahl och gran skoug
Råstenn
Affäldt marck
Affäld marck
Wyssare
En stoor steen kullfallen
Ahl-skoug
Ahl och småå biörck
Oduglig betteswall aff biörk och gran
Ahl och tall
Wyssare
Wyssare
Ringa småå biörck och gran
Bettes wall
Linda
Aff fäldt
Småå tahl och biörkskoug
Skoen allenast i behåll

Scala Ulnarum