D20_064

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer hemmanet
Folckess-måhla som beståår af ett hemman
j Ydre härad och Assby sochn belägit;
Afmät Anno 1695

    Notarum Explicatio
                                                                Tunnor Cappar Lass
A. Hemmanet Folckesmåhla
    som på Militien indeelt är.
    Humbelgård 200 stänger
    Höö af huus- eller bygningstompten     -        -            ½
    Åckern är af tredings säde ock
    jordmon af sandmylla som lyder
    skada af bergsyra
B. Norra giärdet till uthsäde                     2        3
    För röör afdraget                                   -        10
C. Södra                                                    1        16
    Afkortat för stenröör                             -        5
D. Nyy upjord åcker                                 -        18
    Afräcknat för rören                               -        2
F. Wästra till uthsäde                                1        24
    Förmedelst rören afkortatt                    -        8
    Åhrligt giärdeshöö maawahl                 -        -            1 ½
G. Wästerängen af hård- ock
    steggwall helften af hwart                    -        -            4 ½
H. Norrängen af ringa steggwall            
    med liung beblandat                             -        -            1 3/4

(Text i högra spalten:)
                                                            Tunnor Cappar  Laas
J. Lyten nyrögd ängh hwar af be-
    kommes kiärwall                                -        -            1 ½
K. Aff een inkrächtat lycka                    -        -            1/4
L. Hästhagen till bethe för 2ne
     stycken hästar
M. Koohagen af medelmåttigt
    bethe kan underhålla gårdsens
    booskapp till 15 nööth
N. Twenne småå kalfhagar af
    medelmåttigt bethe.
O. Skougen af nödwändigt timber
    trinne ock stafwer löf- sampt
    fählskoug effter nödtorfften.
P. Knechtorpet till uthsäde                    -        19
Z. Äng af maawahl                                -        -            1 ½
    Quarn eller ström finnes intett
    Ey heller någon säcker underrättelsse om någon
    utjord, allenast sombliga förmena den wara som
    sloadt torpet bygdt är, ock warit kallad Goockboo   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hindzmåhla ägor taga här emoth
Lindkulla säthegårdz ägor här till
Tåssmåhla utjord möter
Svensbo siön
Swenssboo ägor
Harssmåhla ägor taga emoth
Racktorpss ägor
Sillfalz ägor möta

(Diagonaler motsols:)
Broby Silfal
Diagonal till Eckhult
Skinnarboo
Brosstorp
Diagonal på Harssmåhla

(Olika gränsmärken runtom kartbilden, medsols:)
Lyten spetzig steen
Bred spetzig sten med fleeere omkring
Trekantigh lööss steen
Kulrig lööss steen
Lyten kantig steen ligger heel lööss ibland 2ne smärre
Stoor kantig steen
Fyrkantig steen
Stoor trekantig steen ibland 2ne andra stoora steenar ock några smärre nessatt
Bredh trekantig steen af alns längd
Fyrkantig lööss steen med fleere omskolat
Trekantigh om halff alns längd ståår allena
Kantige stenar uthj röör
Kantig steen lösser j ett röör
Lyten spetzig röörsteen ståår heel löss
Medelmåtig stoor fyrkantig steen ståår löss på ett röör
Lyten lööss fyrkantig steen j ett röör

Kiärsag?
Ahl biörck och hassel
Hästhagen med biörck och tahl
Måsse med tahl och ahl
Måsse
Gran ock enbyske
Gran och enbysske
Ahl och biörck
Afswediat
Måsse
Medelmåttigh god betessmarck af tahl och biörck bewuxen
Affält
Jordbacke med biörck och gran
Tahl biörck och enbyske
Jämbwähl enbyske
Granskoug
Småth enbyske
Småå gran
Skwäckermåsse med tahlskoug
Kiär föga bördigt
Affält
Koomåssen
Affält
Tahlmoo

Scala Ulnarum aff Anders Mörn