D20_066

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Sprängsboda hwilket beståår aff ett hemman
j Ydre härad och Swinhult sochen belägit
Aftagit Anno 1693 aff

    Notarum Explicatio
                                                                                          Tunnor Cappar Lass
A. Hemmanet som Jvan Swänssocn ock Niels Swän-
    sson åboor
    Humbelgård om 250 stänger
B. Aff huustompten hårdwall                                                -        -            3/4

    Åckern
C. Norra giärdet aff mylla öfwerst på backar-
    ne något sandblandat                                                         2        18 ½
    48 steenröör j åckern, hwarföre afdraas                             -        11
D. Södra eller trädesjärdet ock af sandmylla jämb-
    wähl något grund på somblige ställen der bergskiärf
    skiuter under åckern                                                           2        21
     Förmedelst 43 röör afkortat                                               -        10
E. Gullrings giärdet af grund sandmylla lyder skada
    af bergsyra ock helleskierf som skiuter j åckern                2        15
    för 39 röör af korat                                                             -         9
    Åhrligt giärdeshöö af god hårdwall                                   -        -            2
F. Eng/en/torps af liung ock steggwall                                 -        -            2
G. Hemengen af god hårdwall                                               -        -            1 ½
H. Starr ock steggwall                                                            -        -            1 1/4
    Lyten betshage för 5 kalfwar warder kallad Hålckhagen
    Skougen af tahl dugligh till timber, giärdsel
    ock wedbrand jämbwähl stöör, betett ringa hälst
    emedan alt är liungh ock moomarck.

    Soladtens torp
J. Åckern beståår af öhrblandat mylla, giör
    till uthsäde begge åhren tillsammans                                 -        13
K. Höö af skreen ock mager hårdwall                                    -        -            1 ½
L. Een lyten täppa eller betshage af ringa wärde
    Elliest med tahlskough bewäxt
    Quarnstånd till hemmanet af ringa wärde.     

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gnåthne hultz ägor möta på denna sydan
Rååss ägor stöta här in till
Skorporps ägor möta
Skorporps giöhlen
Än Grinssboda land som gräntzar på denna sydan emoth
Grinssboda ägor emoth

Spincke kiälla
Sten
Nylig swediat
Tahl grans och almskoug
Sten wed Hermansstoden
Affält
Rååmärke wid Höglycke ledet
Afswediat
Granskoug
Småå fähl skoug af tahl
Småå assp, biörck, gran och enbyske
Hålckhagen
Quarn
Quarn
Småå gran, biörck och wyde buskar
Granskoug
Squacker måssa
Moomarck med tahlskoug bewäxt
Betzhage till 2ne nööth
Småå biörck tahl gran och ehn byske
Tahl skoug
Betz-täppa aff biörck skoug
Kiär
Duglig swedioskoug aff tahl och gran
Rååmärke
Måsse
Juren
Ekdahlzskiählet

Scala Ulnarum Anders Mörn

(Senare notering nere t.v.:)
Reviderat 1736 in December och sålunda befunnit innehållet
af nembligen
Littera C.    2 tunnor 24 ½ cappa        }
Littera D.    2            28 ½                   } med impedimenta
Littera E.    2            15 ½                   }
Jämförd emot skattläggning af åhr 1694, hwar wid
impedimenta ey äro så högt uptagne, som i
beskrifningen utsättes