D20_068

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
hemmanet Bona utj Ydre härad och Swinhult sochen belä-
git; Afmät Anno 1694 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar Lass
A. Gårdens bygningstompt som Päder Chris-
    tophersson åboor sampt och Pär Månsson
    Humbelgård 400 stänger

    Åckern med dess jordmon af tredings säde
    och sandmylla
B. Kyrckiogiärdet eller dett norra                            2        9
    För steenröör afdraget                                          -        6
C. Södra till uthsäde af grund sandmylla                 3        3
    Sammaledes för rören afkortat                             -        6
D. Östra af sandmylla                                              2        17
    Afräcknat för steenröör                                        -        18
E. Grund sandblandat mylla                                     -        12
    Åhrligt giärdeshöö god hårdwall                          -        -            1
    Kiärwahl                                                               -        -            ½

    Ängarne
F. Kyrckängen ringa och skreen hårdwall                -        -            1 3/4
    Steggwall                                                              -        -            1/4
G. Söderängen jämbwall mager hårdwal                 -        -            1
H. Kierwall                                                               -        -            1

(Text i högra spalten:)
                                                                            Tunnor Cappar Lass
J. Gathlyckan god hårdwall                                    -        -            1/4
K. Maawall                                                             -        -            1/4
L. Aff östra giärdzlyckan god
    hårdwall                                                              -        -            ½
M. Långlydz kiärret tämbligen sanckt
    af kier och staarwall                                            -        -            1 ½
N. Lyten ängh kallas Torpet be-
    ståår een deel af ringa hårdwal                            -        -            ½
O. Kierwahl                                                             -        -            ½
P. Een beteshage kan underhålla 2 stycken
    hästar, såssom duglig fällskoug der samma
    städes.
Z. Lyten kalftäppa af ringa bete
    Skough effter hemmanetz tarfligheet
    med sågh- sampt huustimber, trinne
    stafwer och löfskoug effter nödtorfften
    både j ängarne och giärden såssom
    och på östra sydannågon fahlskoug muhl-
    betet ringa såssom det är mäst
    Liungh och krösson ryss öfwer alt.
R. Långlydztorpet jordmon af öhrjordh
    till uthsäde begge åhren                                        -        7 ½
S. Höö af god hårdwall                                             -        -            ½
T. Kierwahl                                                               -        -            ½
U. Lyten betesrödia kan föda 2ne stycken kalfwar
X. Solladtens torp kallas Ryssmåhlen
Y. Åckern af sandjord uthsädet beb-
    ge åhren                                                                -        15
Z. Aff ängen och Gabriels
    maa tillsammans kier                                            -        -        } 5/8
     och mager hårdwall med krössanryss                  -        -        }

    Ödåcker både j giärden och ängarne
    som intet i manneminne warit
    häfdad utwysandes den samma Numero 1
    hwilcken för des odugligheet ey till
    något beräcknas kan.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Rååss ägor möta här
Swinhultz ägor taga här emoth
Klåckarpss ägor
Skuru ägor taga på denna sydan emoth
Funtzhultz ägor möta
Klintorpss land stöter här emot
Siölycka ägor här till
Hägerååss ägor emot
Amnarpss ägor möta här

Swartbruns steen treekantig aff een allns längd
Backe
Spetzig steen om allns längd utj röör
Måsse med tahlskoug
Måsse medh tahl
Biörckskoug
Ryssmåhlen
Kier
Ryssmåhls bäcken
Moomarck med tahlskoug sampt bergh och backar
Hålbrån
Klockarbron
Hålbros bäcken
Tahlskoug
Affält
Kiälla
Spetzig steen utj ett röör
Svinhult
Kyrka
Fattigstuga
Sochenstuga
Lindwahl
Däldh aff steggwall
Måsse med tahlskoug

Spetzig steen med fleera omlagd
Kantig steen j röör
Denne parck synnes som deta i forna tyder warit åcker
men nu med biörck-skoug öfwer wäxt
Däld kierachtigh
Tahl och eenbyske
Biörck och ahl affält
Eek, biörck, enskoug, och någon hassel
Hwitmåsse med biörck skoug
Skough tiänlig till swediande
Biörckskoug
Stenbäcken
Affält
Torpkierret
Afsediat
Fyrkantig steen j ett steenröör
Tahlmoo

Scala Ulnarum