D20_070

(Kartakt inskannad i flera delar.
D20_069 baksida,
D20_070 del av text Notarum Explicatio och halva kartbilden
D20_071 resten av text Notarum Explicatio
och nedre halvan av kartbilden
)

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer Hambra säthegård j
Ydre härad ochc Swinhult sochn belägit,
hwilken till Konglig Mayestätt och Cronan underdånigst
af Herr Leutnanten Stråle för wederlag, emoth annat cronogodz j
Skaraborgz lähn, updragess, tillyka med flere hemman
här i Östergiötland.

    Notarum (Explicatio)
                                                                            Tunnor Cappar Lass
1. Siälfwa gården Hambra be-
    ståår af 2ne heela hemman hwar af det
    eena förmedelst dess ägande härskapp
    brukat ock bebodt wordet.
2. Lyten träägård af några kiörssbärsträn
    Humbelgård 60 stänger

    Åckern
    Med dess jordmon af grund mylla,
    något sandblandat, sampt åtskillige
    bergh som skiuta under åckrarna.
3. Hammarskulz giärdet bestiger till uth-
    säde                                                                    1        26
    För rören är afkortat                                           -        7
4. Kyrkiogiärdet                                                     1        16
     Effwen för stenröör afdraget                             -        5
5. Giärdet som häfdas tillsammans                        1        6
    För rören afräcknat                                             -        6
    Åhrligt giärdshöö                                                -        -            1 1/8
6. Stoorengen hårdwall mager                                -        -            1 1/8
7. Maawall                                                              -        -            3/8
8. Aff Lillengen Dito wall                                      -        -            1
9. Krössanryss, som elliest kallas ock
    så liungh                                                             -        -            7/8
10. Floohagen hårdwall                                          -        -            ½
11. Hårdwall medelmåttigh god                             -        -            1/4
12. Aff Duna kierret                                               -        -            3/4
13. Kierret kalladt Skeeta sammaledes kiär           -        -            1 3/8
14. Quarnmoa                                                         -        -            1 3/8
15. Östra Maa mååss ock steggwall                       -        -            1 3/4  
16. Aff Kyrckiokierret                                            -        -            3/8
17. Dunsshagen af ringa bete
    såssom alt är liung ock moomarck
    med liung ock tahlskough.

(Text i högra spalten:)
                                                                             Tunnor Cappar Lass
Andra som Swän Månsson åboor
hwilket med bygnaden tillsammans
med säthegården inlagdt är
Humbelgård 100 stänger.

    Åckern j Dunssjärdet af mylla nå-
18. got sandblandat, ock åthskillige berg
    som skiuta under åckrarna bestiger
    till uthsäde dersammastädes                                1        12
    För stenröör är afkortat                                        -        7 ½
19. Kiälgiärdet af samma jordmon                          1        30
    Effwen för steenröör ock jordsteen afdraget        -        8
20. Tredie giärdet af samma jordmon                      1        11 
    J lyka måtto för stenröör ock jordsten
    afräcknat                                                              -        7
    Åhrligt giärdshöö                                                 -        -            1 1/8
    Stoorengen mager hårdwall    Numero 6             -        -            1 1/8
    Nock maawall                                       7             -        -            3/8
21. Lillengen mager hårdwall ock krössanryss        -        -            5/8
22. Maawall                                                              -        -            ½
    Floohagen af hårdwall                          10            -        -            ½
    Hårdwall medelmåttigh godh               11            -        -            1/4
    Duna kierret af kierrwall myket sanck 12            -        -            3/4
    Kierret Skeeta af samma wahl              13            -        -            1 3/8
    Quarnmaa sammaledz                           14            -        -            1 3/8
    Östra Maa mååss ock steggwall 1 3/4 lass  Numero 15          
    Af Kyrckio kierret Numero 16   3/8

(Texten fortsätter på D20_071)

(Text på kartbilden, delvis överlappande till D20_071.
Text först runtom medsols:
)
Sålboda och Höckhuts ägor här till
Katz wyken
Siön Flugen
Flughammars ägor möta här
Hälleforss land (gräntzar till på denna sydan)
Funtzboda
Stoora quarn siön
              
Dam
Lilla Simmerhögen
Bred steen utj ett röör
Katz kiärret
Stoora Simmerhögen
Småå tahl
Om desse twenne holmar twistas
Hårssberget
Tahlskoug
Biörck och tahlskoug
Tahlskoug
Grim siön
Een lyten bred steen eller häll ståendes mel-
lan 2ne stoora steenar
Tahlmoo
Lyten kulrigh steen lööss
Stoor steen ligger på berget
Jordbacke med krössanryss och småå biörck
Dähldigt
Ulf giölan
Kiär med ahl någon gran och biörck
Rödia
Gathberget
Måsse med tahlskoug
Moomarck med tahl skoug
Rammel måssen
Skiär Drögen

(Karttexten fortsätter på D20_071)