D20_071

(Kartakt inskannad i flera delar.
D20_069 baksida,
D20_070 del av text Notarum Explicatio och halva kartbilden
D20_071 resten av text Notarum Explicatio
och nedre halvan av kartbilden
)

(Notarum Explicatio fortsätter här från D20_070:)
    Twenne stycken
    småå betzhagar som af
    drage creatur warda af
    bette
23. Nyhagen af medelmåt-
     tigh godheet till muhlbe-
    te
24. Södra af samma egenskapp.
    i desse hagar underhållas ock
    så ungbooskapp.
    Uthmarcken tämbligen wylyfftigh
    doch af ganska ringa wärde
    sampt muhlbete, medan den
    öfwer alt är myket bergigh
    ock med liungh bewäxt,
    så ock föga fählskoug aff
    något wärde, timberskoug
    sampt sågtimber, giärdsle stöör
    jämbwähl wedbrand så mycket
    betarffwas, så ock löf-
    skough effter nödtorfften

    Fyske utj insiöarne under-
    tyden med lägg nääth /: ock
    bekommes mörth och giädd-
    fysk:/ som sällan för siöar-
    nes aflägenheet brukat
    warder.
25. Ett quarnstånd till säthe-
    ryet hwar utj åboen j Flug-
    hammar söcker sampt pre-
    tenderar halffwa häfden
    som doch effter åthskilligas
    berättelsser honom först det
    samma af Herr Leitnampten
    Duse med loff wara tillåttitt
    ock icke wydare någon be-
    ständigh häffd
                                                             (Tunnor Cappar Lass)
    Torp trenne stycken
26. Quarnsiöstorpet, dess utsäde
    af grund öhrblandat mylla                     -        24
27. Östra lyckan lytett muhlblandat
    öhrjord                                                   -        12
28. Aff täppan eller Södre Lyckan
    steggwall                                               -        -            1
29. Norra mager hårdwall sampt
    krössanryss eller liungh                        -        -           1/4
     Af een rödia                                         -        -            ½

30. Trulsstorpet, uthsädet begge
    åhren af öhrjord                                    -        13
    För steen röör afdraget                         -        6 ½
31. Höö j täpporna af medelmåt-
    tigh hårdwall                                        -        6 ½
32. J Täppan mager hårdwall                   -        -            3/8
33. Änn af een lyten lycka
    mager hårdwall                                    -        -            ½
    3ne katziestånd häfdas i siön
    Skiärdrögen aff torparen

34. Torpet Stockrödian sampt
    uthsädet begge åhren aff
    dunsand                                                -        25
35. Höö af engen mager hårdwall            -        -            1
Muhlbetete1 sampt fångskough
ock wedbrand, nyttia torparna på gårdsens sambfälte marck


(Text på kartbilden, delvis överlappande från D20_070, här kursivt:)
Funtzboda ägor här till
Een lyten bred steen eller häll ståendes mel-

lan 2ne stoora steenar
Tahlmoo
Lyten kulrigh steen lööss
Stoor steen ligger på berget
Jordbacke med krössanryss och småå biörck
Dähldigt
Ulf giölan
Kiär med ahl någon gran och biörck
Rödia
Gathberget
Måsse med tahlskoug
Moomarck med tahl skoug
Rammel måssen
Skiär Drögen

Hälleforss land gräntzar till på denna sydan
Quarn siön
Tahlskoug
Tahl
Lilla Quarn siön
Någon biörckskoug
lada
Däld med biörck och ahl
Tall skoug
Biörck och hassel sampt eckskoug
Släat maa
Quarn lyds berget
Måsse med biörck
Måsse med talskoug
Tahlskoug
Eek
Biörck
Biörck och tahl
Affält
Affält
Skwäcker måsse af ahl ock tahl
Ulf berget
Spetzig steen j ett röör kallas Skiärsteen om 3 quarters längd
Till Funtzhultz ägor
Moomarck med liung och tahlskoug
Jordbacke med biörck
Moo-marck
Swediat
Affält
Talskoug
Affält
Talskoug
Toogiöhls måssen
Affält
Swediat
Släät daal kallas Eckfloden
Spackarpss ägor här emot
Swediat
Småå biörck
Affswediat
Afbränd moo af liungflo
Sten siön

Scala Ulnarum
Afmäth Anno 1694 aff
Anders Mörn

(Text i nedre högra hörnet:)
Reviderad och approberat år 1757
_________________________
1) Fel för muhlbete