D20_073

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer hemmanet
Klåckarp utj Ydre härad och Swinhult sochen belägit;
Afmäth Anno 1694 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                Tunnor Cappar Lass
A. Hemmanetz bygnings
    tompt som Daniel Hansson
    åboor.
    Elliest haar denne tompt j for-
    na tyder warit åcker och sedermehra
    för dess obyrdigheet skull ödelagd, och
    för den skull sedan till hööbörtzel nyttiad
    och bekommes höö af hårdwall                            -        -            1
    Humblegård till 200 stänger

    Åckern beståår af tredings säde
B. Norra giärdet af mylla något sanblandat              2        15
    För steenröör adkortat                                            -        5
C. Kyrckiogiärdet af mylla meddelmåttigh god       3
     För impedimenta afräcknat                                   -        4
D. Östra af samma jordmon sampt uthsäde              2        21
    Förmedelst röör afdraget                                       -        5 ½
E. Ödåcker, som ey till något beräcknas kan            -        3
     Åhrligt giärdeshöö medelmåttig god hårdwall    -        -            2

    Ängarne
F. Olzängen aff maa- och mager hård-
    wahl, helften af hwardera                                     -        -            5

(Text i högra spalten:)
                                                                            Tunnor Cappar Lass
G. Änghagen af mager hårdwall                            -        -            ½
H. Maawall                                                            -        -            ½
J. Aff Ählgiöhlsmaa                                               -        -            1 1/4
K. Mååsshagen till bete för 2ne
     srtycken hästar
L. Een lyten kalfhage till bete
    för 4 stycken kalfwar.

    Skougsmarcken af ringa bete
    såssom det är mäst öfwer alt
    moomarck med liungh bewäxt
    Skough till sågh- sampt huus-
    timber, trinne, stafwer och wed-
    brand rykeligen löff- och fälleskoug
    effter nödtorfften
    Fyske hafwa desse åboor j Sill-
    siön, men såssom det icke skall
    wara af något wärde blifwer det
    intet bruckat.
M. En backstuga uppå ägorna
    sampt uthsädet begge åhren af
    sandjord                                                            -        5 ½
    Höö af begge täpporna mager
    hårdwall                                                            -        -            ½

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Linmåhla ägor möta här
Funtzhultz ägor taga här emot
Skuru ägor möta här till
Bona ägor
Rååss sampt Swinhultz ägor möta på denna sydan här emoth

(Gränsmärken runtom kartan, medsols:)
Löffbråtz skiählet beståår af een trekantig steen
Hindahls skiählet beståår af een bred steen utj ett röör
Ett gammalt quarnstånd till Skuru
Fyrkantig steen j ett röör
Spetzig steen j gryth
Een stoor steen utj ett röör
Een stoor steen
Fäte fath i berget

Löfbråtz berget
Tahl sampt någon granskoug
Hindahls berget
Släth parck
Ahlskoug
Sillsiön
Strängmåssen öfwerwuxen med tahlskoug
Tahl med någon biörck sampt liung
och moomarck med bergh och backar
Småå tahlskoug
Floo giöhlan
Denna parck för några åhr af skougzeld afbränd
Backstuga
Ahlkiär
Affält
Afswediat
Korphåla
På denna sydan tiänlig fählskoug
Affält
Små tahlskoug
Måsse med tahl och sqäcker grääss bewäxt
Affält
Affält
Småå tahlskoug med biörck och ahl

(Vid ändarna av skalstocken:)
Nord
Syd