D20_075

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer hemmanet
Skuru j Ydre härad
och Swinhult sochen belägit; Afmät Anno 1695
aff

Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar Lass
A. Hemmanet Skuru som comminister
    till boställe anslagit är
    Humbelgård medelmåttig god jord-
    mon till 300 stänger
    Åckern som undertyden lyder skada
    af bergsyra, jordmon af sandmylla
B. Norra giärdet                                                1        11
    Afkortat för röör                                            -        5 ½
C. Södra j träde                                                  1        5 ½
    för steenröör afräcknat                                   -        5
D. Wästra                                                          1        12
    Steenröör afdraget                                          -        2
E. Twenne småå lyckor af samma jordmon       -        9 ½
    Giärdzhöö åhrligen af hårdwald                    -        -            3/4
F. Hemängen medelmåttig hårdwall                  -        -            1 1/4
G. Kier Dito                                                       -        -            3/4
H. Skreen hårdwall af een lyten ängh
    kan i medelmåttig åhr belöpa
    till ½ laas, såssom ock af kier-
J. wald 3/8 lass
                         
(Text i spalten t.h.:)
                                                         Laass
K. Lyten ängtäppa
    från giärdet af
    hängnat af hårdwall                       ½
L. Dito ett kiärr                                 3/4              
M. Engtorpet steggwall                    1 1/4
N. Annat kiär nylig
    inhägnat                                         3/8
O. Noch lytett inkräch-
    tat kiär                                            3/8
P. Långdahlz ängen
    af god hårdwall                              3/4
Q. Aff lytett kier                                3/8
R. Lyten betshage
     af ringa wärde
    Skoug här till
    myket ringa al-
    lenast något till
    uthhuus timber,
    trinne stafwer
     ock wedfångh,
    småå parckar
    duglige att swe-
    dia, i öfrigt nå-
    gon löffskoug af
    biörck, betett
    myket ringa

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Funtzhultz ägor taga här emot
Bona ägor gräntza på denna sydan här till
Klåckarpss ägor taga emot

Fyrkantigh steen utj röör
Momarck
Spetzig steen utj steengryt
Stenbacke
Kiär med biörck och ahl
Linea till Funtshult
Kiär
Backe med eck biörck och hassel
Kiär med ahl och biörck
Hassel och biörck
Smått enbyske
Stenn backe
Kiär med biörck och wyde buskar
Backe af een eck gran ock biörck
Jordbacke med een ock granbuskar
Kalftäppa
Biörck ock ahl
Backe
Eck, hassel, runn hägg, ask, wyde, try biörck
ahl säld årfwe, ehn tahl, gran, pyhl,
assp ock apelträn
Fyrkantig steen j röör
Fälskoug

Scala Ulnarum Anders Mörn