D20_077

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öffwer Oppeby som beståår aff fyra hemman
utj Ydre härad och Sund belägne; Afmätte Anno 1693
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                        Tunnor Cappar Laas
1. Norra hemmanet som Niels Pär-
    sson ock Johan Pärsson åbor
    Humbelgård till 300 stänger
    Åckerns jordmon beståår
    öfwer alt af sandmylla.
2. Norra eller korngiärdet                    2        8
3. Södra j rougsäde                              2        11
    För rören afkortat                             -        8
4. Tredie giärdet                                   2        -
    För rören afräcknat                          -        13 ½
5. Een täppa till Norra giärdet             -        8
    Åhrligt giärdeshöö                           -        -            1

     Engkieret
6. Såssom hemengen af ma-
    ger hårdwall                                    -        -            1 ½
7. Starr med någon fräcken                 -        -            3
8. Lillengen af starrwahl                     -        -            2 1/4
9. Huustompten af
    hårdwall                                          -        -            ½
10. Moostugan som fierdings
    mannen Larss Andersson
    tillyka med Niels- ock
    Johan Pärsson hafwa samb-
    fält till wederlag för
    soladt torpet emedan dee
    leja sig andeel på annat
    ställe för soladtorp bekom-
    mer höö på detta kierret                    -        -            1
11. Noch ett kier till föreskref-
    ne hemman enskylt blifwer kal-
    ladt Ladfalla kastar af sig                -        -            1 ½
12. Af lyten parck wed Bess-
    torp engh, kierwahl                          -        -            ½
13. 3ne småå hagar af swediomarck
    inkrächtade ock af ringa
    bete.
    Een lyten quarn till
    denna gård.
    Utj engen upjord åcker
    af sandmylla Littera A.
    1 tunna 2 kappar
   
(Text i högra spalten:)
                                                            Tunnor Cappar Laas
14. Hemmanet som Larss
    Andersson åboor
15. Utj een lycka upjord åcker
    af mylla                                               -        2
16. Höö af hårdwall                                -        -            1
17. Norra giärdet till uthsäde                 1        27
18. Södra sedan 10 kappar för rören
    äro afdragne                                        2        17
19. Östra giärdet                                     1        17
    Afdraget för rören                               -        9
     Åhrligt giärdshöö                               -        -            5/8
     Engen af hårdwall Numero 6.            -        -            1 3/8
    Starr ock fräckenwahl          7.            -        -            2 7/8
20. Åcker dersammastäds af sand
    mylla                                                    1        6
    Lillengen af starrwall            8.            -        -            2 1/8
21. Ahlbrokierret af kierwall                   -        -            1 1/8
22. Gröthkierret till                                  -        -            1      
    Moostugan af kierwal
    hwarutj detta hemman äger
    een halfpart, blifwer Numero 10           -        -            ½
23. Lyten hage af medel-
    måttigt bete

(Texten fortsätter t.v. under kartbilden:)
24. Tredie hemmanet
    som Nielz Samuel-
    sson åboor
25. Aff huustompten
    medelmåttigh hårdwall
    beräcknat till                                        -        -            3/4 laas
    Humbelgård till 200 stänger
    Åckern med dess jordmon af
    sandmylla
26. Norra giärdet till utsäde                    1        18 kappar
27. Uthsädet j Södra giärdet                    2        2
    För rören afdraget                                -        6
28. Trädet af                                            1        4
    Afkortatt för rören                               -        8
   
    Engarne
    Hemengen af mager hårdwall   6.       -        -            1 1/4
    Dito kier starr ock fräckenwall 7.        -        -            2 3/4
29. Åcker j samma engh af sandmylla    -        30
    Lillengen af starrwall               8.        -        -            2
30. Engh kierret af kierwall                    -        -            3/4
31. Lyten betshage allenast till
    2ne stycken kalfwar

(Text i nästa spalt:)     
32. Skattehemmanet med dess
    tompter som kasta af sigh
    hårdwall                                              -        -            1 3/4
    Humbelgård till 200 stänger
33. Norra giärdet af utsäde                     2        2
34. Södra blifwer                                    3        2
    Är för rören afkortatt                          -        10
35. Östra af                                             2
    Afräcknat för rören                             -        10
    Giärdshöö åhrligen                             -        -            1 1/4
    Engen af hårdwall                6.            -        -            2
    Kier ock starrwall med nå-
    gon fräcken                          7.            -        -            3 ½
36. Aff upjorde åckern j engen
    af sandmylla                                       -        21
    Lillengen af starrwall         8.             -        -            2 ½
37. Aff Hooa kierret kierwall                 -        -            1
38. Een betshage af medelmåt-
    tigt bete.
39. Nock een lyten af föga wärde
    Uthmarcken mäst af liung
    ock moomarck, förutan 3:die
    parten ibland daalarne, som
    är af nyttigt bete, skoug till
    trinne, stafwer ock wedbrand,
    löfskoug doch af ringa wärde

(Text i nästa spalt:)
    Fyske
    utj Fårsnääs
    åhn om wåhr-
    tyden med miär-
    dar ock näät som till
    heela byen j lyka måtto
    nyttias ehuruwähl det är
    icke af något synnerligt wär-
    de.
    Elliest warder ock under
    tyden här kräftor uptagne.
40. Soladtens torp, åckern af
    sandjord                    29 kappar
41. Engen aff steggwall
    blifwer in alles till höö 1 ½ laas
42. Hage af medemåttigt bete
    bruckas sambfält till heela byen

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Engary ägor här möter
Giälmssry ägor möta
Bess-torpss land tager på denna sydan emoth
Sand-bäcks ägor möta
Brooby ägor emoth
Öster Hultz ägor möta här

Denna parck är dugligh att uppröja till ängh
Affält
Afswediat
Swediat
Nyy swediat
Swediat
Affswediat
Affält
Swediat
Affält
Jnkrächtatt af swedie marck
Ahl, gran, tahl, sampt ehnskoug
Afswediat
Engkiäret
Gran biörck ock ahl
Småå granskoug
Kiär
Swediat
Quarn
Fårss-nääss åhn
Quarn
Biörck och tahlskoug
Gran sampt någon biörck och ehn skoug
grääs linda
Denna tompt häfdas samfält
Lada
Tahlskoug
Byrdigh wahl
Lada
Eck och biörckskoug

Scala Ulnarum