D20_079

(Samma kartakt som D20_077, senare avritad)

(Rubrik:)
Charta öfwer Oppeby uti Östergötland
Ydre härad och Sund sochn
såsom den är afmätt åhr 1693 af Landtmätaren
Anders Mörn

    Beskrifning
Numero                                                                 Tunnor Kappar Lass
    Oppeby består af fyra hemman
1. Norra hemmanet som Nils Persson och
    Johan Persson åbor.
    Humlegård till 300 stänger
    Åckerens jordmån består ofwer alt af sandmyl-
    la.
2. Norra eller korngiärdet                                        2        8
3. Södra i rågsädet                                                   2        11
    För rören afdraget                                                 -        8
4. Tredie giärdet                                                       2        -
    För rören afräknat                                                -        13 ½
5. En täppa till Norra giärdet                                    -        8
    Åhrligt giärdeshöö                                                -        -            1

     Ängkiärret
6. Såsom Hemengen af mager hårdwall                   -        -            1 ½
7. Starr med någon fräcken                                      -        -            3
8. Lill ängen af starrwall                                          -        -            2 1/4
9. Hus-tompten af hårdwall                                      -        -            ½
10. Mostugan som fiärdingsmannen Lars
    Andersson tillika med Nils och Johan
    Persson hafwa samfält till wederlag för
    soldat-torpet emedan de leya sig andel
    på annat ställe för soldat-torp; bekom-
    mes höö på detta kiärret                                         -        -            1
11. Noch ett kiärr till föreskrefne hemman en-
    skylt blifwer kallat Ladfälla, kastar af sig              -        -            1 ½
12. Af liten park wid Bestorps-äng, kiärrwall           -        -            ½
13. 3ne små hagar af swediemark inkräktade
    och af ringa bete.
    En liten qvarn till denna gård.
    Uti ängen upjord åker af sandmylla Littera A.      1        2

2. Hemmanet som Lars Andersson åbor
15. Uti en lycka upgiord åker af mylla                        -        2
16. Höö af hårdwall                                                     -        -            1
17. Norra giärdet till utsäde                                         1        27
18. Södra sedan 10 kappar för rören äro afdragne      2        17
19. Östra giärdet                                                          1        17
    Afdraget för rören                                                    -        9
    Åhrligit giärdeshöö                                                  -        -            5/8
    Ängen af hårdwall numero 6.                                  -        -            1 3/8
    Starr ock fräkenwall numero 7.                               -        -            2 7/8
20. Åker dersammastädes af sand mylla                     1        6
    Lillängen af starrwall numero 8.                             -        -            2 1/8
21. Ahlbrokiärret af kiärwall                                       -        -            1 1/8
22. Grötkiärret till                                                        -        -            1      
    Mostugan af kiärrwall hwaruti detta
    hemman äger en halfpart, blifwer numero 10         -        -            ½
23. En liten hage af medelmåttigt bete.

24. Tredie hemmanet som Nils Samuelsson
    åbor
25. Aff hustompten medelmåttig hårdwall be-
    räknadt till                                                                  -        -            3/4
    Humblegård till 200 stänger
    Åckeren med dess jordmån af sandmylla
26. Norra giärdet till utsäde                                           1        18
27. Utsädet i Södra giärdet                                             2        2
    för rören afdraget                                                        -        6
28. Trädet af                                                                   1        4
    afkortadt för rören                                                       -        8

(Texten fortsätter nere t.v.:)
Numero                                                              Tunnor Kappar Lass   
    Ängarne
    Hem ängen af mager hårdwall numero   6.       -        -            1 1/4
    Dito kiärr, starr ock fräkenwall numero  7.       -        -            2 3/4
29. Åker i samma äng af sandmylla                      -        30
    Lillängen af starrwall numero 8.                       -        -            2
30. Ängkiärret af kiärrwall                                    -        -            3/4
31. En lyten beteshage allenast till 2ne stycken kalfwar
32. Skattehemmanet med dess tompt-
    ter som kasta af sig hårdwall                              -        -            1 3/4
    Humblegård till 200 stänger
33. Norra-giärdet af utsäde                                     2        2
34. Södra blifwer                                                    3        2
    Är för rören afkortadt                                         -        10
35. Östra af                                                             2
    Afräcknadt för rören                                           -        10
    Giärdeshöö åhrligen                                            -        -            1 1/4
    Ängen af hårdwall numero 6.                              -        -            2
    Kiärr och starrwall med någon fräken numero 7.  -      -            3 ½
36. Af upgiorde åkeren i ängen af sandmylla         -        21
    Lillängen af starrwall numero 8.                         -        -            2 ½
37. Af Hoa-kiärret kiärwall                                     -        -            1
38. Een beteshage af medelmåttigt bete.  
39. Noch en liten af föga wärde.

    Utmarcken mäst af liung och mo-
    marck, förutan 3:die parten ibland
    dalarne, som är af nyttigt bete, skog
    till trinne, stafwer ock wedebrand,
    löfskog doch af ringa wärde.
    Fiske uti Fårsnäs-åen om wår-
    tiden med miärdar ock nät,
    som till hela byen i lika måtto
                                    nyttias
(Text t.h.:)
     nyttias, ehuruwäl det är icke af nå-
    got synnerligt wärde.
    Eljest warder ock under tiden här kräf-
    tor uptagne.

40. Soldatens torp, åkeren af sandjord                   -        29
41. Ängen aff staggwall blifwer in-
     alles till höö                                                       -        1 ½
42. Hage af medemåttigt bete bru-
    kas samfält till heela byen.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Engary ägor hit
Giälmsry ägor här emot
Bestorps land tager emot på denna sidan
Sandbäcks ägor möta här
Broby ägor här intil
Fårs-nääs-åen
Öster Hults ägor möta på denna sidan

Denna parck är dugelig att upprödja till äng
Affält
Tallskog
Afsvedjat
Svedjat
Ny svedjat
Svedjat
Afsvedjat
Affält
Svedjat
Affält
Jnkrägtat af svedjemark
Al, gran, tall, samt enskog
Afsvedjat
Ängkjärret
Gran biörk och ahl
Små granskog
Kjärr
Svedjat
Qvarn
Qvarn
Biörk och tallskog
Gran samt någon biörk och en skog
Gräs linda
Små granskog
Denna tompt häfdas samfält
Lada
Tallskog
Bördig wall
Lador
Ek och biörkskog

Alne mått