D20_081

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öffwer Stora Brängh, som beståår 2:ne hemman
utj Ydre härad och Sund sochen belägne; Afmäth Anno 1693
aff

    Notarum Explicatio
                                                      Tunnor Cappar Laas
A. Norrgården som
     Jöns Hansson åboor
    /ock/ Oloff Nielsson.
    Humbelgård 70 stänger

    Åckern med dess
    jordmon
B. Norra giärdet af
    sand ock moojord, be-
    blandat med mylla                        2        2 ½
    För rören afräcknat                        -        5
C. Södra af                                        2        16
     För afräcknade röör                      -        8
D. Wästra af före-
    skrefne jordmon                            2        8
    förmedelst rören af-
    kortat                                             -        4
    Utj desse giärden
    skall wara een sär-
    skilt uthjord som skatt-
    tas före, hwilken hwar-
    ken utstenat eller sta-
    kat finnes, för den
    skuld deras tegmåhl
    uthtagne till deess
    stoorleck ock uträckna-
    de.
E. Olzengen aff maawahl                  -        -            2
F. Maerne kier ock mawahl               -        -            3 ½
(En klammer om E. och F. med texten:)
    Södra hemmanet af lyka Proportion
G. Noch ett lytett kier                        -        -            3/4
    Åhrligit giärdshöö med täp-
    porne                                              -        -            3/4 
H. Siööhagen af ringa bete
    kan föda 2:ne nööth
J. Wästra betzhagen aff
    ringa bete, bruckas till
    att underhålla kalfwar utj.
K. Södra sammaledz af ringa
    wärde som tyllyka
    med dee andre hafdas samfält

(Text i högra spalten:)
                                                                   Tunnor Cappar Laas
L. Södra hemmanetz bygnings
    tompt som Michel Nielsson
    och Carl Mihelsson åboor
    hwilket hemman j underdånig-
    heet till konglig Mayestätt ock cro-
    nan j wederlag af högwälborne
    frun Beata Schulman upgifwes

    Åckern
M. Norra giärdet af mylla med
    någon sandjord ock moosand beblandat     2        10
    Förmedelst steenrören afkortat                     -        5
N. Södra af samma jordmon                            2        18
    För röör afdraas                                            -        10
O. Wästra till utsäde                                        1        27
    För rören afräcknat                                       -        4
    Åhrligit giärdshöö med täppor-
    ne aff hårdwall                                              -        -            1 ½
P. Gnåthulta maer som der under häfdas
    Släätkålla af kier ock maawal                       -        -            1 3/4
    Ödemaa aff samma wall                               -        -            1 3/4
    Rothekierret med ett annat lytett
    som undertyden bärgas, ock
    somblige åhr afbetes                                    -        -            1
Q. Uthmarcken med liung bewäxt
    ock moomarck, skoug till timber
    giärdzle ock stöör så ock somblige
    parckar till fällskoug dugligh,
    någon tyrskoug till tiärubrännande
    tiänlig
    Fyra katziestånd till hwar gård
    fiskes ock undertyden med noth
    ock näät, bekommes giäddor mört
    abbor ock någon åhl så något till
    hussetz nödtorff
R. Skwaltquarn till begge gårdarne
    som gåår höst och wåhr.
    Upreda hemman sökia att hålla linien
    1 : 2 : 3.
    Andra twisten emellan Hum-
    belåssa utjord som Numero 4 : 5 : 6. för ständiga
    förmenandes åboerne j Stoora Bräng
    gå Linea recta, den andre ock weder
    parten beropa sig på gammal ock uhr-
    minnes häfd.
S. Knechtorp åckern af sand och moojord        -        19
T. Kier ock starrwall af 3:ne småå täppor         -        -            1 ½

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Gnåthne hultz land tager på denna sydan emoth
Lilla Brängz ägor
Änn möter Lilla Bräng
Fällerstena ägor möta
Humble-åssa ägor taga på denna sydan emoth
Oppreda ägor möta här
Österby ägor

Österby siöön
Stoor åå
Eckpåhle med några steenar omkring
Ödemaa
Lada
Nothuss
Lador
Lador
Släätkålla
Lada
Ahl skoug
Tahl och ahl
Någon biörck sampt ahlskoug
Affält marck
Afswediat marck
Tahlskoug
Bockbärgz steen af een allers längd ståendes lööss utj ett röör
Affält
Tahlskoug
Tillförende affält och nu åther ung tahlskoug uppwäxt
Lada
Lada
Rothe kiäret med några små ny uprunne biörckbuskar
Lada
Een högh backe warder kallad Hiärt åssen
    medh tahlskoug bewäxt
Afswediat kiär
Affält
Backstuga nylig upsatt
Een lyten skiählsteen liggiandes löös på een häll
    som elliest warder kallad Eldhälz steen
Swedioland
Ringa wahl stenig ock med liung bewäxt
Mååssachtig marck
Affält swedie marck
Biörnssteen ståår utj ett steenröör lööss
Squäcker måsse med tahlskoug
Affält
Tufwig wahl med ehn byske bewäxt
Quarn
Skwaller bäcken
Afswediat
Afbränd skoug aff wåd eld
Quarn till Lilla Bräng
Quarn till Lilla Bräng
Quarn till Gnåtnehult
Hiärtåss sten een 4 kantig 1 ½ aller
    1 qvarter bred ock ½ aller
    tiock med andra stenar omlagde
Afswediat
Tiänlig timberskoug
Kalfhage afrögt
Gammal affält skoug
Ny upprunnen skoug
Wargstug steen heel kullrig såssom och ståår allena
Ahl med någon tahl
Kiär
Bryngils måssen med tahlskoug bewäxt
Steen wid Bringilsskiälla

Scala Ulnarum Anders Mörn

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Uträknat för skattlägnings skuld i Februari 1771
hvarvid ej funnits något at anmärka