D20_082

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning
    öfwer
Hamerum utj Ydre härad och Sund sochen belä-
git; Afmät Anno 1692 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                            Tunnor Cappar Laas
A. Hamerum 1 förmedlat ½ Pähr Hemmingson
    Humbelgård af 150 stänger.

    Åckern af tredings säde
B. Wästra giärdet leermylla                        1        12
C. Öhrjord med lytett mylla                        -        22
D. Öhrjord hwarest een hell skiuter
    under åckern, afdras 1/4:de part;
    blifwer i behåll                                        -        6
E. Norra af leermylla                                  -        29
F. Öhrjord med ringa mylla
    beblandat som j wåta åhr
    förderfwas, hwar af myken
    swingel wäxer, belöper                            1        3
G. Södra giärdet är af gruusjord
    öfwerst, på ändarne lytet
    mylblandat, befinnes förutan
    jordfasta steenar 67 steenröör,
    fördenskuld 4:de parten afdraas,
    blifwer i behåll                                        1        12 1/4

(Text i mellersta spalten:)
                                                Tunnor Cappar Laas
H. Siööengen är myken
    ringa ock skreen af
    stegg och tran mååss-
    wahl                                        -        -            1
J. Mager hårdwahl utj
    bergbacken                              -        -            3/4
K. Norrengen af stegg                 -        -            ½
L. Mager hårdwall                       -        -            ½    
M. Giärdeshöö af mååss,
    lind och j Wästra giärdet
    af hårdwall                                -        -            1
N. Norra betshagen af
    ringa bete alle-
    nast för 2:ne
    stycken oxar

(Text i högra spalten:)
Södra hagen af 3:ne koobe-
ten som elliest är inhägnat
af uthmarcken mest berg.
Uthmarcken aff ringa
bete i forna tyder myket
afswediat ock nu igenwäxt
af småå ock ungh skoug
Något till wedbrand så ock
löfskoug jämbwähl annor
städs på ägorne

Lytet fyske med een lyten
nooth till 4 warp såssom
ock miärdestånd ock
fänges giäddor mört
och abbor

(Text runtom kartbilden först:)
Lindöö ägor taga emot
Esskarpss ägor stöta här emot
Ramlopss ägor stöta här emot
Hamerum torps ägor taga emoth
Ingelztorps ägor

Ett mååsskiär af tahl ock gran skoug
Biörck ock ehnbyske måås linda
Odugligt måsse aff tahl ock gran skoug
Småå tahl gran ahl ock ehnskough
Uthmarck
Kalf täppa med ahlbyske
Småå biörck
Södra hagen
ung ahlskoug
godt bete
Små gran
Hamerum siön

Scala Ulnarum

37
Hamerum utj
Sund sochn Ydre häradh
1692

(Senare noterat i nedre, högra hörnet:)
Reviderat år 1756 och rigtig befunnen
Nils Adolph Pontelius