D20_084

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Broby som beståår af trenne hemman utj Ydre härad och
Sund sochen belägne; Afmätt Anno 1692 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                                 Tunnor Cappar Laas
A. Norrgården beståår af 1 hemman som Larss Carelsson
    åboor, förmedlat till ½.
B. Huustompten een deel till åcker upjord, der hoos een
    humbelgårdstäppa till 40 stänger Åcker af öhrjord med
    lytet mylla beblandat                                                            -        3 ½
C. Öhrjorden j Östra giärdet                                                     -        3 3/4                                        
D. Öhrblandat mylla                                                                 -        11
E. Öhrblandat leera                                                                   -        21
F. Aff täppan öhrjord                                                                -        13 3/4
G. Sandjärdet af sandblandat mylla                                         1        20
H. Wästra eller det som wahr j trädet af öhrblandat
    mylla                                                                                     -        29 ½
J. Aff skifterne j Hackeröögiärdet jordmon öhrmylla              -        12
K. Denna gårds skiften i Fiällengen af syrsand                        -        24 1/4
L. Höö af hårdwahl                                                                   -        -            3/4
M. Fiuggwahl ock trinstarr                                                       -        -            3  
N. Starr ock mager hårdwall af Lilla Maa ock Giärdet till-                                               
    sammans halfparten af hwardera                                          -        -            3/4

(Text i mellersta spalten:)
                                                                               Tunnor Cappar
O. Mellangården som Pähr Swän-
    sson ock Nielz Joensson åboor, och halff...?
    dess huustompt afbetes åhrligen
    Humbelgård 40 stänger

    Åkern med dess jordmon
P. Östra giärdet af öhrblandat mylla                        -        11                   
Q. Öhrjord                                                                -        17 ½
R. Öhrblandat leera                                                  -        26
S. Aff een täppa öhrjord                                           -        16
T. Sandjärdet af sandjord något myll
    blandat                                                                  2        13
U. Trädesjärdet af öhrblandat mylla                         1        6 3/4
X. Noch utj Hackeröögierdet ock
    samma jordmon                                                     -        10 ½

    Ängen
Y. Fiällengen i twenne deelar
    hägnat, ock på den eena sydan
Z. Åcker upjord; Jordmon af syrsand                        1        9
    Elliest bekommes hårdwalz-
    höö                                                                          -        -            1
    Trinstarr ock fiuggwahl Littera M.                         -        -            3
    Lilla Maa ock giärdshöö halfpart
    starr ock hårdwall                      N.                         -        -            1 
       
(Text i högra spalten:)
                                                                               Tunnor Cappar Laas
1. Södra hemmanet som skoug wachtarn
    Håckan Pärsson åboor, beståår af ½ hemman
2. Tompten warder afbeth uthaf småå
    creatur
    Jngen humbelgård här till ock icke
    synnerligh platz den att anläggia.

    Åckern med dess jordmon
    Östra giärdet af öhrblandat mylla             P.        -        11
    Öhrjord                                                     Q.       -        17 ½
    Öhrblandat leera                                       R.       -        26
    Lyten täppa af öhrjord                              S.        -        16
    Sandjärdet af sanjord något mylblandat  T.        2        13
    Trädzjärdet af öhrblandat mylla              U.        1        6 3/4
X. Utj Haceröö giärdet samma jordmon                 -        10 ½

    Ängen
Z. Fiäll engen utj 2:ne deelar hägnat
    Warandes åcker dersammastäds af syr-
    sand upjord                                                          1        9
    Dito hårdwalzhöö                                    L.         -        -            1
    Trinstarr ock fiuggwall                           M.         -        -            3
    Lilla Maa ock giärdshöö halfparten
    starr ock det andra hårdwahl                                -        -            1

    Betzmarcken med Hackeröö åboerne
    tillsammans, littet till gårdefång ock
    ganska ringa muhlbete, emedan
    denna uthmarcken är myket stenigh
    ock elliest j forna tyder afswediat.
        
(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
På denna sydan gräntza Oppeby och
Sandbäcks ägor som möta
Österbyy ägor gräntza här emoth
Oppreda ägor
Sandsta ägor gränssa här till och Lundby ägor
Måhla ägor taga emoth

Brenströms steen
Quarn
Quarn
Måhla steen
Hackeröö och Broby samfälte uthmarck
Hackeröö enskylte eng ock åcker giarden
Hackeröö
Lundbo steen
Ehnbacke steen
Bren steen
Eck-skoug
Ungh biörck skoug tah och gran skoug
Bettess wahl
Maa
Kiär med ehn byske
Kalff täppor
Odugligh stenbacke
Liungh parck med ahlskoug
Maa äng

Scala Ulnarum