D20_087

(Rubrik:)
Geometrisk afrytning öfwer en parck kallad Töhrssfall
J Ydre härad och Sund sochn belägit
Affmäth Anno 1695 aff

    Notarum Explicatio
                                                                                   Tunnor Cappar Laas
Töhrsfall, kallad Torpet, hwarest skattgården
Hestrahult som Bengt Erichson och swän Essbiörn
åboo äga 1/4 parth, j lyka måtto Måns j Engarydh
1/4 part j samma torpställe.
A. Soladtens torp af sandjord                                        -        13
B. Aff 2:ne småå engar mager hårdwall                        -        -            1 1/4
C. Ängen aff ringa hårdwall med mååssbotten              -        -            2 ½ 
D. Noch een lyten engh med småå biörck sampt
    medelmåttigh god hårdwall                                        -        -            5/8
E. Noch det andra soldattorpet, uthsädet af sandjord     -        14 ½
F. Engen aff mager hårdwall                                           -        -            1 1/4

    Desse lägenheeter äro wed pass för 16 åhr
    först begynte att upbruckas.
G. Andra halffdeelen som Norrgården j
    Hestrahult allena häffdar
H. Aff engen hårdwall med mååssbotten                        -        -            5

    Medelmåttigt muhlbete, som af åboerne hwar
    ock een på sin afdeelte tract häfdas jämbwähl
    skough till trinne ock löfskoug något till swedia
    Fysket berättas intett wara af synnerligt
    wärde.
    Åboerne påståå j Toowarp effter Linia 1 ock 2
    Böndren i Hestrahult som 3. 4. uthwyssa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Towarpss ägor
Hestrahultz ägor här till
Hestrahultz ägor gräntza emoth
Broslätz ägor
Hårss falz ägor emoth

(Gränsmarkeringar runtom ägorna, medsols:)
Medelmåt-tigh stoor steen ibland andra heel lööss
Lööss trekantig steen
Lyten fyrkantig steen lööss
Fyrkantig lööss steen
Lång bred steen heel lööss
Fyrkantig steen af 3 qvarters längdh
Spetig lööss steen
Lyten löösser steen

Eng parck
Backe afswediat
Affälning
Betshage
Småå biörck
Momarck med tahl och biörck
Affält
Nyckel-berget
Affält
Afswediat
Små biörck
Affält
Små biörck
Småå biörck
Små biörck
Biörckskoug
Momarck
Gammal ödåcker

Scala Ulnarum Anders Mörn