D20_089

    Notarum Explicatio
                                                                        Tunnor Cappar Laas
Littera
A. Siundemåhla beståår af twenne
    hemman j Ydre härad och Tor-
    pa sochn belägne

    Norra gården som Håckan Niel-
    sson åboor. Humbelgård till 250 stänger

    Åckern beståår af tredings
    säde
B. Norra giärdet af öhrblandat
    mylla                                                            2        13 ½
    För steenröör afkortat                                   -        9
C. Lilla giärdet af samma jordmon                  1        6 3/4
    förmedelst steenröör afkortat                        -        6 ½
D. Öhrjord                                                         -        19 ½
E. Een lyten åcker af tompten uptagen             -        2
F. Södra af sand och öhrmylla                          -        25 ½
    Afräcknat för steenröör                                 -        6
G. Öhr och gruussjord                                       -        19 ½
    Dito af samma jordmon för röör afkortat      -        3
    Åhligit giärdeshöö                                         -        -            1
H. Höö af ängen hårdwahl                                 -        -            1 ½
J. Staarwahl                                                        -        -            ½

(Text i högra spalten:)
                                                                        Tunnor Cappar Laas
K. Södra gården som Larss
    Andersson och enckian
    Segrid Pärssdotter beboor
L. Norra giärdet öhrblandat mylla                    2        4 ½
    för steenröör afdraget                                    -        9
M. Lilla giärdet af samma jord                          -        26
    Afdraget för röör                                            -        3
N. Dito öhrjord                                                   -        14
O. Een lyten åcker af tompten                            -        2 1/4
P. Södra af sand ock öhrmylla                            1   
     För stenröör afdraget                                     -        6 ½
Q. Öhr och gruusjord                                          -        21
    för steenröör afräcknat                                    -        4 ½
    Dessutan lyda desse giärden
    skada af bergheller som skiu-
    ta under åckrarne hwar af
    förorsackas bergsyra
    Åhrligit giärdshöö                                            -        -            1
    Höö af ängen hårdwahl     H.                           -        -            1 ½
    Staarwahl        Litera         J.                            -        -            ½
R. Een beteshage samfält
    kan föda 1 paar oxar.
    Fyske lytet med nääth om
    wåhrtyden, doch af ringa wär-
    de. Löff i giärden och ängen.

(Text i spalten uppe t.v.:)
Numero                                                        Tunnor Cappar Laas
1. Soladtens torp, åckern af öhrblandat
    mylla                                                            -        14
2. Sand ock öhrjord                                          -        5 ½
3. Engen mager hårdwall                                 -        -            3/4
4. Hemma j täpporne hårdwall                         -        -            ½
5. Nyrödian af hårdwall häfdas till
    begge hemmanen                                          -        -            1 ½
7. Maawall j lyka måtto                                    -        -            ½
8. Uthmarcken häfdas ock
    sambfält till byen, kan
    föda 10 gårdsens ock 2:ne
    soladtens nööth, skoug ly-
    tett till trinne sampt
    löfskoug, men ingen staf-
    wer sampt ringa
    wedbrand.

(Text till vänstra kartbilden, först runtom medsols:)
Nääss säthegård
Hestra ägor möta här
Smedz torps sampt Mååsstorpss ägor
Sand udden
Siöön Rack-Lången
Bastlycka hörer till Södra gården
Biörck sampt tahl-skoug
Siundemåhla
Ahlbyske
Ahlbuskar
Tahl och biörbiörck

(Text till högra kartbilden:)
Mååsstorpss ägor stöta här emot
Rack Lången
Affäldt
Afswediat
Tahl och granskoug sampt någon biörck
Skiöttorpss ägor möta här
Affällning
Utj berget een diup daal kallas Ägors Renen
Ahl-skoug
Lada
Gran och tahl
Sillefalss ägor taga emot

Scala Ulnarum afmätt Anno  
1693 aff Anders Mörn