D20_091

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations affrythningh
    öffwer
Hestra högwälborne Herr Adolph Mörners
säthegård, utj Ydre härad och Torpa sochen belägit; Affattat
Anno 1693 aff Anders Mörn

     Notarum Explicatio
                                                           Tunnor Cappar Laas
A. Sätegården Hestra med
    dess bygningh, samt humbel-
    gårds circumferentz beståendes
    af 300 stänger.
B. Ladugården

    Åckern med dess jordemon
C. Norra giärdet af öhrblandat
    mylla                                                  4        15 3/4
    För rören afkortat                               -        20
D. Södra af samma jordmon                  3        16
    Dito för 62 röör afdraget                    -        14
E. Een lycka af samma jordmon            1        12
    För 24 röör afkortatt                           -        5 3/4
F. Wästra giärdet af föreskref-
    ne jordmon som är öhrblandat
    mylla                                                  3        13
    För stenrören afkortat                         -        18
    Åhrligit giärdshöö                              -        -            1 3/4
    Ofwanskrefne giärden
    lyda skada af bergh som
    skiuter under åckrarna

(Texten fortsätter nere t.v.:)
                                                                          Tunnor Cappar Laas
    Engarne
G. Stoorängen af maawall                                    -        -            4 3/4
H. Åcker upjord af öhrjord                                   -        9
J. Nääsbyängen af hårdwall                                  -        -            2 3/4
K. Quarnengen som tillförende warit
    bruckat till hästhage , bekommes höö
    af hårdwall /:ehuruwähl dj sällan bärgas:/        -        -            1 ½
L. Siöömaa af maawall                                          -        -            2
M. Uthmarcken af ringa bete elliest
    ingen skoug af något wärde som
    till något gangnas kan, elliest
    löfskoug j engarne
    Den deel af Hestra siön som lyder
    här till är af intett wärde, hälst
    effter intett fyskerj der utj bruukas
    kan.
N. Hwarest tillförende warit torp
    bebygdt men såssom der warit för
    ringa lägenheeter är det fördenskuld
    Demulerat
    Åckern här till af sandöhr                                -        16
    För steenröör afkortat                                      -        3
O. Quarntorpet, åckern af grund
    myllachtig sandjord taget af hästhagen           -        29 ½
P. Sandjord                                                           -        21
Q. Höö af kierret                                                  -        -            1 1/3
    Dito af lyckorna                                               -        -            3/4
R. Een hage här till af 2:ne koobeten
S. Quarn ock sågh här till som
    gåå höst och wåhr.
    Wydare några nyttigheeter fin-
    nas intet till föreskrefne säthe-
    ry.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Röja ägor möta här
Hestra siöön
Quarnkulla sampt Smedstorps ägor taga här emoth 
Siundemåhla land stöter här till
Nääs säthegård   
Nääs ägor möta
Baas-arps ägor
Färsboo ägor möta

Ahl sampt ehn
Biörck och ahl
Ahlskoug
Afswediat
Lind wahl
Biörck och tahl
Biörck och ahlskoug
Maawahl
Småå biörck med bergoch backar
Nylig swediat
Ahlskoug
Ruddam
Ahl byske
Biörck och tahl
Ahl och småå biörck
Någon biörckskoug
Quarn och sågh
Quarn blifwer häff-dat under Nääs
Biörck, ahl, sampt gran och tahl
Biörckskoug          
Ahl-byske

Scala Ulnarum

(Senare anteckning nere t.h.:)
Uträknat för skattlägning skull i Februari 1778
hwarwid intet at anmärka
som förtient observation.