D20_093

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythningh
    öfwer
säthegården Ledemåhla j Ydre härad och Torpa
sochen belägit; Afsath Anno 1692 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                    Tunnor Cappar Laas
Detta sätherj
Ledemåhla är
uthbytt till frälsse
emoth wederlagh j Jönkiöpings
lähn.

A. Mangården ock derjempte twenne småå
    träägårdar, den eene af plommonträn ock den
    andra af kiörssbährsträä såssom ock 2:ne småå
    anlagde humbelgårdz täppor alt inom een
    circumferentz den eena täppan af 70 ock
    den andra af 50 humbelstänger.

    Åckern beståår aff tredingssäde
B. Södra giärdet utj träde, ock jordmon af öhr-
    blandat mylla såssom ock utj den största.
    Åckern 54 stenröör ock j den myndre 26 stycken
    hwilka he? warda effter deras proportion
    afdragne som är 22 ½ kappar det som beräcknas       2        25
C. Mellangiärdet af rougsäde ock samma
    jordmon, så och 84 steenröör hwilcka effter de-
    ras stoorleeck här såssom dehl föreskrefne till
    5:te dehlen afdragne, ähr som upföhres                      2        25
D. Norra af samma egenskaper till jordmonnen
    som dee förrige, såssom ock 75 befintelige
    sreenröör ock för dem 18 kappar afdraas blifwer
    j behåll                                                                         2        11
E. Nock af öhrjord                                                            -        6

    Ängarne
F. Wästerängen af kier ock starrwahl                              -        -            2
G. Dito mager hårdwall som elliest är myket skoug-
    wuxin och kan blifwa höö till                                      -        -            2
H. Söder engen j förledet åhr ifrån trädes eller
    Södra giärdet afhägnat, myket skougwuxin ock
    bergigh, jämbwähl på eena sydan kierachtigh kan
    bekommas af hårdwallen mager                                  -        -            3/4
J. Kierwahl                                                                       -        -            1
K. Ny upjord åcker j samma engh af röösand ock moojord
     föga dugligh                                                                -        6 3/4

(Text i högra spalten:)
                                                              Tunnor Cappar Laas
L. Öster engen af myken
    skoug ock medelmåttigh
    hårdwahl                                            -        -            2 1/4
M. Nyrödian af halfparten hård-
    ock det andra kierwahl                      -        -            1 7/8
N. Den dehl som af torpen-
    gen brukas under gården
    Mager hårdwahl                                -        -            2 7/8
    Giärdshöö af Södra gierdet
    hwar uthaf engen är inta-
    gen j förledet åhr ock förden
    skuld så myket ringare                        -        -            5/8  
    Mellan eller rouggiärdet                      -        -            1/3
    J Norra giärdet förledet
    åhr afswediat som kan
    beräcknas att kasta af sigh                   -        -            5 5/8                                               
O. Maa på skougen wed Småå-
    landsskillnaden af starr ock
    kierrwahl                                              -        -            1 1/3
P. Torpen 6 stycken som alla effter
    annan på några åhr äro up-
    tagne, allenast een deel af
    Rättaretorpet warit af ålder
    som är sand och öhrmylla                     -        15 ½
Q. Åcker som är nyligh uptagen               -        28
    samma jordmon af småå röösand
    myket skreen
R. Engen med skoug bewäxt, elliest af
    hårdwahl                                               -        -            2 1/4 
    Hemma wed torpet mager hårdwall     -        -            1/4
S. Hästhagtorpet af grof sandjord             -      31 ½
T. Engen bergigh ock skougig af
    släth och ringa hårdwall                        -        -            2 1/4
    Hemma j Täpporne mager hårdwall      -        -            1/4   
U. Engtorp åckern j begge täpporne
    af mager sandmylla                               -        27
X. Ängh af medelmåttig hård-
    wahl någorlunda afrögd                        -        -            2 ½
Y. Skiöttstugan eller knechtorpet
    af mylla med någon sand                      -        10
Z. Eng af ringa hårdwall                           -        -            7/8
a. Koohagstorpet som ock kallas
    Berget häfdar åcker af öhr ock
    sandjord                                                -        11
b. Höö af Täpporne tillförende gamla
    och stenige swedier af hårdwahl           -        -            5/8
c. Knut j Koohagen häfdar åcker
    af öhrjord                                              -        7
d. Af Täpporne som äro gamla swedior
    ock ringa hårdwall                                -        -            1 1/8
    Hästhagen af medelmåttigt
    bete till 3:ne stycken hästar ock
    8 koor.
    Koohagen till 6 koobeten.

(Text under kartbilden t.v.:)
Skoug till nödwändigt sågh-
ock huustimber, giärdsle ock stöör, jämbwähl
löfskoug af biörck, men elliest hemma wed ock kring
gården j giärden ock engarne så myket som till gårdsens
behoof kan betarffwas. Siälfwa wallen är aff liungh
ock moomarck, warandes fördenskuld icke synnerligt
muhlbete.
Något fyske utj Stoora ock Lilla Skiärsiön med noot och nääth ock
elliest inga katziestånd.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Brotorps ägor taga här emot
Skinnarboo och Racktorps ägor taga emot
Stoora Skiär siöön
Lilla Skiär siöön
Småland gräntzar på denna sydan emot

Gårdsens skoug och uthmarck medh tahl och gran
Kiär och sanck måsse
Sten
Ahl och granskoug
Biörck och hassel skoug
Kiär
Biörck och hasselskoug
Tahl biörck och ahl
Biörck och ahl
Siön Rack Lången

Koohagen
Gammalt swedio-land
Gran skoug
Biörck ahl och hassel skoug
Biörck skoug
Steen baacke
Steen backe
Swedio land

Sten-nigh marck
Uhrgammal åcker igenlagd
Biörck ahl skough
Gran biörck och hassel
Skiön biörck skoug
Småå biörck och ahl
Affäld marck
Gammalt affäld marck
Nyligh affäld marck
Kiär
Biörck och hassel
Biörck ahl tahl och gran

Tahl och gran skoug
J forna tyder affswediat
Hästhagen
Swedio land
Gran och biörck skoug
Betztäppa ahl och småå biörk
Gran och ahlskoug sampt tahl och gran skoug
Småå ahl och biörck buskar

Byrdig wahl
Oduglig liung marck med biörck och ahlskoug

Scala Ulnarum