D20_095

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Ryda som består aff trenne crono hemman;
Belägne j Ydre härad och Torpa sochen

    Notarum Explicatio
                                                                    Norra hemmanet        Mellan gården            Södra hemmanet
Numero                                                       Tunnor Cappar Laas Tunnor Cappar Laas Tunnor Cappar Laas
1. Norra gården som Håkan Börjesson
    åboor sampt Larss Börjesson
    Humbelgård 200 stänger
2. Norra giärdet af muhljord, sedan
    impedimenta äro afdragne till 1/4 part      2    13 ½        -             2    13 ½        -            2    13 ½         -
3. Södra af samma jordmon                          2     7             -             2     13 ½        -            2    13 ½        - 
4. Ny upjord af samma jordh                         -     17 2/3     -             -      17 2/3      -            -    17 2/3      -
    För heller ock stenröör är 3:die parten
    affkortat
5. Wästra effwen mylla (inom klammer:)
            blifwer 1/4:de part för rören af- }     
            räcknat, sedan i behåll               }      2    11 7/12    -            2    11 7/12    -            2    11 7/12
6. Ny upjord åcker                                         -     10 2/3     -            -     10 2/3      -            -    10 2/3
    Åhrligit giärdshöö                                      -        -          ½           -        -           ½           -        -            ½

    Ängarne
7. Wästerengen myket stenigh ock
    mager hårdwall                                           -        -        3/4          -        -          3/4          -        -            3/4
8. Öster engen af biörck ahl ock zeld-
    skoug bewuxin, höö af skreen måå
    blandat mager hårdwahl                             -        -        1             -        -          1            -        -            1
9. Aff 2:ne maar eller tegar utj Lindkulla
    engh, höö af starrwahl                                -        -        3 1/4        -        -        3 1/4       -        -            3 1/4
10. Af een lyten nyligh inhägnadt
    täppa, mager ock ringa hårdwall                -        -        1
11. Kalfftäppa till bete för 4 kalfwar
12. Torpstället till denna gård af 12 bethe
    för booskaps creatur, elliest myken bergig
    och stenigh marck, skoug af biörck
    ock tahlskoug till uthuus timber
    jämbwähl giärdsel och stöör såssom
    ock till wedbrand
13. På denna parck soladtens torp bebygdt
    med dess proportionerade
    ägor
14. Åcker af sand med någon mylla på
    ändarne beblandat                                    -        16
15. Ängen af hårdwall                                  -        2 ½
16. Jbidem een hage af 5 koobeten, som Holm
    åboerne för sin 3:die part utj denna går(ds)
    torpställe för muhlbetett med sämie
    byte häfda, men elliest utj
    skougentill hwar 3:die trää
    rådande

(Text i högra spalten:)
Numero                                                                                     Tunnor Cappar Laas
17. Mellangården, hwilken Niels Knutson ock Niels Niel-
    sson åboor är                        Humbelgård 200 stänger
    utj åcker ock engh är denna med föreskrefne lyka för-
    utan effterskrefne wilkor ock lägenheeter
18. J Lindkulla maaängh af een tegh starrwahl                            -        -            1 7/8
19. Uppå denna gårdsens torpställe befinnes åcker af gran
     sand och öhrjord myket skreen                                                -       10 3/4
20. Lyten engh med biörck skough bewäxt,
     bärgas höö af hårdwahl                                                            -        -            3/4
21. Noch een ängh täppa af ringa hårdwall                                   -        -            1
22. Ett lytet kier wed Smålandz gräntzen af starrwahl,
    hwar j torparen under Smedztorp ägor halfparten, blir till
    detta hemman                                                                             -        -            ½
23. Torpstället som tillyka med Smedztorp warit samfält
    häfdat, blef af Possessoren till skatträttigheeten af
    Smedztorp deelat j 2:ne parter af lyka stoorleeck ock
    sedan denna dehlning af sahlig Herr Major Gyllenfalck
    förrättat bleff haar detta hemman Ryda häfdat sin
    anpart bestående af medelmåttigt bete till 12 nöth
    Skough till smått timber, giärdsel ock stöör, wed-
    brand till nödtorfften, J öfrigt een deel skiön ahl och
    biörckskough.
24. Een kalffhage af medemåttigt bete.

25. Södra hemmanet som Månss Larsson ock Pär Larsson åboor
    Humbelgård 100 stänger
26. Utj engh och åcker lyka som een af dee andra hemmanen
    af dess maateegh j Lindkulla engh af starrwahl eenskylt        -        -            2
27. Een ängh j detta hemmanets torpställe, hwar utj Holma åbo-
    erne äga tredieparten elliest af skreen mager starr
    wahl ock porss, belöper på detta hemman                                -        -            1
28. Skough till uthhuus timber, så ock något till giärdsel
    och stöör, uthmarcken af ringa bete, såssom den är
    myket stenigh ock af liunghmarck hwar uppå till
    deth högsta 12 nööth underhållas.
   
    Något fyske med nääth ock miärdar, haar denna gård
    för sin eng j Hestra siön, ock fänges undertyden småå
    mörth abbor ock undertyden någon rudfisk.
29. Een lyten skough ofwan
    Wästra giärdet som åbo-
    erne häfda samfält
    är af föga bete, såssom
    det är öfwer alt med
    stoora bergh ock
    stenigh marck som
    betett förminskar
    Elliest med småå tahl
    ock biörckskough
    bewäxt.  

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hoff Torps ägor möta på denna sydan emoth
Prästgårdz ägor här till
Dahlby ägor
Än möta Dahlby ägor
Quarnkulla ägor här emoth
Hestra siön
Hestra ägor möta här
Smedz-torps ägor gräntza till
Småå-land

Kiär
Backe
Skiön ahl och biörckskoug
Betshage med biörck och ahlskoug
Backstuga
Biörck och tahlskoug
Meddelmåttig tahlskoug
Småå tahl och biörckskoug
Stenbacke
Dy kiär
Broo
Måsse
Tahl och biörck skoug
Tahl och småå biörckskoug
Steen
Kiär
Giölan
Brud led sten
Småå tahl och biörck
Småå biörck och ahl buskar
Tissel kiälla          
Småth ahlbyske
Biörck ahl och Zeldskoug 

(Text på småkartorna:)
Måhltorps ägor
Hoff Torps ägor möta
Hindzmåhla
Lindkulla ägor här emoth

Prästgårdz och Dahlby ägor mötha här
Måhl Torps ägor här emoth
Quarn Torps ägor

Holmma ägor möta
Förnääs ägor
Sunnan ägor emoth
Stoora och Lilla Lindkulla ägor
             
Scala Ulnarum
Affsatt utj Augustj månadt Anno 1692 aff Anders Mörn