D20_097

(Rubrik:)
Geometrisch Delineation
    öffwer
Engia crono hemman ett j Ydre härad
och Wästra Rydh sochen belägit; Afmätt Anno 1692
aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                                    Tunnor Cappar Laas
A. Gården som Pähr Nielsson ock Päder Andersson åboor
    Humbelgård till 200 stänger hwar af een deel för 2:ne åhr an-
    lagd är, ock till deth högsta kastar af sigh ½ lispund åhrligen
    2:ne stycken småå kåhlgårdar j gårdens circumferents

    Åckern med dess jordmon
B. Norra gierdet j säde, af swartmylla hwar utj befin-
    nes 92 röör, warder afräcknat för dess befintelige stoor-
    leeck till 19 3/4 kappe blir altså som beräcknas                        3
C. Wästra j kornsäde elliest af sandöhr med lyten mylla
    på ändarne beblandat befinnes 60 röör förutan hel-
    ler, afdrages fördenskuld af areal innehållet 14 kappar är
    som upföhrs                                                                                1        31
D. En inhägnat lycka som mäst åhrligen såås, af groff
    öhr ock sand kringh kringh1 backarne, ock på ändar-
    ne sombligstäds mylblandat                                                       1        6
    Warandes för rören afkortat                                                        -        6
E. Södra giärdet af röd ock grof sand myket swecksam                1        28
    För rören afdraget                                                                       -        8 ½
F. Sandblandat                                                                                -        4 ½
     Giärdshöö                                                                                  -        -            ½
G. Myntengen af starr ock steggwahl                                            -        -            1 ½
H. Höö utj samma engh af tegarne utj Härfalz eller Helliefalz
    ängh af tranmååsswall                                                                -        -            ½
J. Myntrödian af starrwahl ock liungh                                            -        -            1/4
K. Siöökierret af mager hårdwahl                                                   -        -            3/4
L. Grof starr                                                                                     -        -            2
M. Södra /maa/ af grof starr                                                            -        -            3/4

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siööarps och Hellies-fall ägor mötha på denna sydan här emoth
Änn Nykel bergz ägor
Arnorps ägor här till
Malmma ägor möta här
Siöö-arpp siöön

Ahl biörk och wyd buskar
Berg backe
Uthmarken aff småå tahl ungh biörk och assp-skoug
Här Fallzhagen aff ahl och biörk
Ahl skoug
Sqäcker måsse
Ung biörk
Affäld mark
Tall och biörk skoug
Småå biörck
En måsse och dykiär med småå tahlskoug
Tahl ahl och biörck skoug
Mynt rödian
Lindwahl
Hamp täpa
Kålgård
Tahl och granskoug
Oduglig backe aff liung mark med ung biörk tahl och granskog
Oduglig åker igenlagd
Squaltquarn oduglig
Swedio land
Maa äng

Scala Ulnarum

_________________________
1) kringh skrivet två gånger