D20_099

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Ragnelstorp uti Ydre härad och Wä-
stra Rydh sochen belägit: Affmätt Anno 1692 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                                                    Tunnor Cappar Laas
A. Hemmanet Ragnelztorp ½ förmedlat till 1/4 åboens nampn
    Jöns Månsson
    Humbelgård af 200 stänger som för 4 åhr anlagd är på een
    tämbligen syländig plaan, warandes fördenskuld af föga nyt-
    tigheet ock i högsta kan ansees till ½ lispund att kasta af sigh j
    byrdige åhr.
B. Södra giärdet beståår een deel af mylla sedan rören
    äro afräcknade som är 4:de parten af areal inhållet
    blir j behåll                                                                                    1        7 3/4
C. Öhrjord                                                                                          -        11
D. Norra giärdet beståår af öhrmylla hwar j befinnes
    56 röör förutan bergh som gåår under åckern hwar
    af säden förtorckas ock fördenskuld 3die deelen afräknat
    är fördenskuld som upföhres                                                         1        13 ½
E. Wästra giärdet beståår af öhr med någon blandat
    mylla af 44 stenröör förutan stoora steenar, ock stoor
    hell som gåår under åckern der han bredast är, hwar-
    före 4:de parten afdrages ock det som beräcknas                          1        13
F. Täppa till Wästra giärdet af öhr och gran sand                              -        14
G. Ängen beståår af starrwall, mestendeelz skougwuxin
    ock stenigh, skattas till                                                                   -        -            3 ½
H. Betzhage af ringa ock skreent bete, af starr ock liungh
     marck, kan föda 3:ne stycken koor
J. Uthmarcken af liungmarck ock skreent beete
    ock myket stenigh, någon löfskough, men intett till
    giärdsel eller stöör j öfrigt lytett till wedbrand.
    Fyske till 2:ne katziestånd och 3:ne noothwarp j siön
    Österleiern fänges undertyden till nödtorff giäddor
    abbor ock mörth.
    Fleere lägenheeter finnes intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Siön Öster Leyern
Jngel torps land här emoth
Malmma ägor möta här till
Stoora Åby ägor mötha
Lilla Åby ägor mötha här
Öster Lejern

Tahl och någon ehnskoug
Ahl skoug
Odugligh mark aff småå biörckbuskar
Småå gran tahl och ehnbuskar
Ahl buskar
Dykiär
Biörck och ahl buskar
Ringa bettess wall
Odugligh steen backe
Ahl med någon ung biörck jbland
Kiär
Släät plaan
Tahl och någon ung ahl

Scala Ulnarum