D21_007

(Kartakt inskannad i tre delar:
D21_005 baksida
D21_006 rubrik
D21_007 kartbild och text
)

(Rubrik från D21_006:)

Geometrisk Delineations afrytningh
    öfwer
Wässby j Kindz härad och Enby sochen belägit
Hwilken byy beståår af trenne frälssehemman
och en crono uthiord som häfdas under Danssboo
Berättes om en skatte utjord af en och en halff alen
i tegmåhl som skall hafwa lydt under skatthemmanet
Kohrtorp i forna tyder /: och nu häfdas under
bohlbyen, att ingen Seperation med råå
eller staf finnes:/ warandes förenembde hemman
med dess lagenheeter afmätte Anno
1692 aff Anders Mörn

(Text här på D21_007:)

                Notarum Explicatio
Numero                                                 Östra hemmanet       Mellangården            Wästra                       Cronoutjorden
                                                              j bymåhl                    5 stänger                    om 4 stänger              af 2 stänger som i         
                                                              5 stänger                                                                                        teegmåhl är utsatt 
                                                                                              Tunnor Cappar Laas Tunnor Cappar Laas Tunnor Cappar Laas
1. Östra hemmanet possideras aff
    Herr Gustaff Dracke. Humbelgårdh
    400 stänger kan kasta af sig i
    medelmåttig åhr 2 ½ Lispund
2. Twenne stycken tompter till samma
    hemman af hårdwall                          -      -         2 ½
3. Mellangården, samma egare som
    förbemält är
4. Tompter 2:ne stycken aff hårdwall    -       -          -             -        -            2
5. Wästra hemmanet hörer Majoren
    Herr Gabriel Gylleenståål till
    Humbelgård aff 3 lispund åhrligen
6. Tompterne hårdwall                          -       -          -              -        -            -            -        -            2
7. Crono utjorden obebygd som elliest  
    lyder under Danssboo hemman
    Dess gräässtompt kastar af sig
    hårdwallz höö                                    -        -          -            -        -            -            -        -            -            -        -            3/4
8. Åckern j Norra giärdet är af
    medelmåttig god leerjord                  4       25        -            4       25          -           3       26           -           1       18½        -
9. Flååt leera                                          -      31 1/4   -            -        31 3/4    -           -       25 6/14    -           -       13½        -
10. Öde af utjorden                                -        -         -             -        -            -           -        -              -           -        2 ½        -
11. Södra af medelmåttigh leera            6      19        -            6        19         -           5        1/4          -           2       18 1/4    -
12. Dungjord                                          -      19 9/14    -         -        19 9/14  -          -        15 5/7      -           -        5 3/4     -
13. Öde af dungjord till utjorden            -        -         -            -        -            -           -        -               -           -        4 1/4
    Åhrligt giärdshöö                                -        -         4           -        -            4          -        -             3 1/5       -        -            2 
14. Stoor engen af hårdwall                    -        -         7           -        -            7          -        -             5 3/4       -        -            2 4/5
15. Starr ock steggwall                            -        -        17½       -        -           17½      -        -            14            -        -            7
16. Norr engen af hårdwall                      -        -        4            -        -           4           -        -            3 1/5        -        -            1 3/5

17. Hammarhagen af medelmåttigt beete bruckas samfält
18. Betshage till Östra gården af godt muhlbeete, så ock skiön skoug
    af tahl ock biörck
19. Nock een lyten hage till bete för 2:ne kalfwar till samma hemman
20. Een hage till Wästra gården, med ahl, tahl och biörck skough
21. Noch een mindre häfdas till lambeeten
22. Mellangårds hage af biörck, tahl och ahlskough medelmåttigt bete
23. Lyten lycka bruckas till lambeeten

    Till denna byy är wydlöfftigh skough med bergig marck
    Såg- ock huustimber finnes, myken biörck och asspskoug
    dock obehändigt att uthämpta, tiärtyre att bränna
    tiära aff, swedioskog sampt muhlbete längst j uth
    marcken af tämblig goodheet.
    Fyske här till är icke af synnerligt wärde, hwilket förden-
    skuld, såssom ock för insjöarnas aflägsenheet sällan bru-
    kas, allenast om wåhrtyden medan fyskeleken påståår

24. Soladtens torp till Wästra hemmanet,
    utsädet sand ock öhrjord                    -        -        -              -        -        -              -        17        -               -        -        -
25. Engen aff hårdwall                           -        -        -              -        -        -              -        -          1              -        -        -
26. Uthsädet till Mellangårds
    soladtetorp af sandjord                       -        -        -              -        15 1/4    -         -        -          -              -        -        -
27. Engh der till effter Proportion ock afdeelning
27. Uthjordens soladt torp, utan egor hwilcka han niuter
    annorstädes j bohlbyen, effter dess tillförordnat andeel.
28. Åboerne j Håckantorp förmehna kunna afskiära Wääss-
    by effter den guhla färgen, men denna byy städse häfdat
    samma skougstract, hwarigenom är förmo-
    da den samma oqvaldh behålla.   

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Jngerboda utjord möter
Håkantorp ägor möta här
Berga ägor taga på denna sydan här emot
Banckewy sampt Tiusta ägor emot
Hagz ägor emoth
Dansboo ägor möta här till                         

Måhl skiälet
gammalt torp ställe                    
Ösiös hornskiäl
gammal korss tahl
Heel skiön ock dugligh marck
med skoug af gran tahl biörck och ahle skough
Öösiön
Wåhlsiöskiälet
Twistig parck
Utj berget ett rundt håål kallas Kiätteln
Jbland bergen finnes nödwändigt muhlbete sampt gran tahl ock
biörck skoug, Een deel skiönt timber på fåå ställen
något till swedia
Öfwer Lången
Swediomarck
Siön Neder Lången
Mörth giölen
Siön Mehr Lången
Måsse
Tahlmoo heelt odugligt
Möhr siön
Flaat siön
Skiön skoug aff tahl ock biörck med godt muhl-bete
Swedia medh ahlskog
Ahl tahl ock biörck skoug
Biörck tahl ock ahl
Tilförende afswediat men nu igen å nyo bewäxt
med småå biörck och tahl
Biörck skoug
Lindwall
Linda
Lindwall
Tahlbyske
Lindwall
Linda

Scala Ulnarum