D21_009

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Miölckwyck belägit j Kindz härad och Eneby sochen

    Notarum Explicatio
                                                            Tunnor Cappar Laas
A. Hemmanet Miölckwyk
    utj Skougbygden
    Åboens nampen Christopher
    Fyra småå utj mangården
    anlagde humbelgårdstäppor
    till 80 stänger hwilken ringa
    frucht kastar af sigh såssom
    jordmon är grund ock bergh
    under.
B. Gammal kiörssbährs träägård
    mäst uthgången, allenast
    någora trän effter uthprichning
C. Kåhl ock hamp täppa

    Åckern
D. Östra giärdet af biörck
    och flåthleera                                    4        29
E. Ny uptagen åcker                              -        15
F. Wästra j säde af flååtleera                3        21
G. Nyligh uptagen åcker                       -        15 3/4
H. Grund leera                                      1        6
    Desse giärds botten är myket
    grund hälst effter bärg på somblige
   
ställen skiuta under åkern
    Giärdzhöö mager hårdwall                -        -            1

(Text i högra spalten:)
Numero                                                 Tunnor Cappar Laas
    Ängarne
J. Stoor engen aff mååsswall                    -        -            6
K. Lillengen mager hårdwall                    -        -            2
L. Starrwahlzhöö                                      -        -            2 
M. Holmkierret utj Tiusta ängh som
    för wattnet skull med stort be-
    swär bärgas till swarwall                      -        -            2
N. Lööth engen till kierwahl                    -        -            2
O. Een betzhage för 5 koor, skougen
    af biörck ahl ock tahl skough
P. Skougen eller uthmarcken öfwer
    alt myket bergig ock odugligt
    bete. Skoug till något timber finnes
    som för dee beswärliga bergen skull
    icke kan hemföhras; Giärdsel stöör
    och wedbrand effter nödtorfften.
    Fyske ganska ringa effter alt
    är gallst/r/andh och inga katziestånd
    utan allenast fyskes med een ly-
    ten nooth doch lejes mäst på
    annat watten.
Q. Ryttartorpet af flååt ock biörkleera     -        23            -

(Text på stora kartbilden, först runtom medsols:)
Åhlnääs udden
Siöön Åssunden
Kungs udde
Hoo by skoug möther här
Rööckinge
Ranckulla ägor
Bagtorps ägor
Kiusta ägor möta på denna sydan

Kle-bärss skiälet
Tahl gran biörck och ahlskoug
Ungh biörck och ahl
Steen backe
Gårdsens uthmarck aff stoora bergh
och ringa muhlbethe
Eck-skough
Eck backe
Muhl öga skiäll som utj berget finnes
uthhuggit som en ketzel
Backe med ahl buskar
Ahl buskar
Bettes täppor
Ungh ahl skoug
Wyssare
Wyssare
Wyssare
Klåff steen
Bremååss skiälet

(Text på små kartbilderna uppe t.h.:)
Wäässby åå
Banck wy ägor
Kiusta ägor mötha här
Mallma ägor
Lööth ängen
Lada

Bergboo land
Siöön Åsunden
Tiustaa ägor mötha
Holmkiärret

Scala Ulnarum afmätt 1692 af
Anders Mörn