D21_011

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythningh
    öfwer
Tiusta, som beståår aff trenne hemman j Kindz härad
och Enby sochen belägne; Afmätte Anno 1694 aff
Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                             Tunnor Cappar Laas
1. Norrgården som Nielz Mån-
    sson åboor
    Humbelgård 60 stänger
2. Spångiärdet af me-
    delmåttig leera                                     2        14
3. Dungjord                                              -        31
4. Styffleera                                              -        15
5. Malmgiärdet een deel medel-
    måttigh god leera                                  3        6
6. Styffleera                                               -        22
7. Dungjord                                               -        5
8. Norra giärdet styffrööleera                    -        3 ½
9. God leera                                                -        12 ½
10. Grundare medelmåttigh godh              1        7
11. Styffleera                                              -        2 
12. Södra rööspickleera                              -        14 ½
13. Medelmåttig leera doch mylblandat    1        10
    Åhrligt giärdshöö                                    -        -            1 3/4
   
    Ängarne
14. Byängen myket sanckt ock
    beswärlig att bärga bekommes höö
    af starrwahl                                             -        -            7 ½
15. God hårdwall                                        -        -            4 3/4
16. Wästerängen ringa hårdwall                 -        -            2 1/4
17. Lööthängen sanck af kierwall               -        -            2 3/4
18. Hårdwall                                                -        -            1/4
19. Kalfängen kierwall myket
    sanck af                                                    -        -            4 3/4
20. Humbelkierret sammaleds                     -        -            2
21. Holmängen efwen sanck                        -        -            2
22. Lyten täppa häffdas till kalf-
    bete

23. Mellangården som Joen Erichsson
    åboor
    Humbelgård 60 stänger
24. Spångjärdet medelmåttig god
    leera                                                        2        30
25. Dungjord                                               -        25 ½
26. Styffleera                                               -        11
27. Malmgiärdet medelmåttig leera
     bestiger till uthsäde                                2        31
28. Styfleera                                                -        25
29. Dungjord                                               -        3
30. Norra styff rööleera                               -        4 ½
31. God leera                                               -        17
32. Grundare leera                                       1        6
33. Styfleera                                                 -        8

(Text i högra spalten:)
                                                                Tunnor Cappar Laas
34. Södra rööspickleera                             1        16
35. Medelmåttig god leera                         1        13 ½
    Åhrligt giärdshöö                                   -        -            1 3/4

    Ängarne
36. Wästerängen ringa hård-
    wall                                                        -        -            2 1/4
37. Byängen hårdwall                                -        -            4 3/4
38. Kiärwall                                               -        -            7 ½
39. Lööthängen hårdwall                           -        -            1/4
40. Kierwall                                               -        -            2 3/4
41. Kalfängen samma wahl
    och bekommes höö                                -        -            4 3/4
42. Humbelkierret                                      -        -            2
43. Holmängen kierwall                             -        -            2
44. Kalftäppa af ringa wärde
45. Soladtens torp sampt dess
    uthsäde begge åhren lera                        -        13
46. Höö j täpporne af hårdwall                   -        -            3/4
47. Af ängen                                               -        -            ½
48. Dito af Färgudden                                 -        -            3/4

49. Södra hemmanet som Päder
    Larsson åboor
    Lyten tompt afbetes
50. Spånggiärdet medelmåttig god leera    2        13 ½
51. Dungjord                                               -        24
52. Styffleera                                               -        9
53. Malmgiärdet een deel
    medelmåttigh god leera                           2        30
54. Styfleera                                                -        15 ½
55. Dungjord                                               -        4
56. Norra styf rööleera                                -        2 3/4
57. God leera                                               -        15
58. Grundare leerjord                                  -        26
59. Styffleera                                               -        3
60. Södra giärdet rööspickleera                   -
61. Medelmåttig god leera                           1        16
    Något myllblandat
    Åhrligt giärdshöö                                      -        -            1 3/4

    Ängarne myket sancka
62. Byängen god hårdwall                            -        -            4 ½
63. Kierwall                                                  -        -            7
64. Wästerängen ringa hårdwall                   -        -            2
65. Löötängen kierwall                                 -        -            2 3/4
66. Kalfzängen kier                                       -        -            4 ½
67. Humbelkierret kierwall                           -        -            1 3/4
68. Holmkierret                                             -        -            1 3/4
69. Lyten kalftäppa af föga
    wärde
    Fyske med näät j Åsund
    sampt miärdar j åhn sambfält

(Text nederst t.v.:)
Skough till trinne ock stafwer
effter nödtorfften, hwilcken warder
bruckad sambfält, wydare ingen
timberskough, allenast lyttet till
uthhuus, fallskoug icke synnerlig,
muhlbetet ringa.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Wässby ägor möta
Bärga ägor gräntza emoth
Siön Åsund
Miölck-wyckz ägor taga här emoth
Hägna och Baggtorpss ägor gräntza här till
Torpss ägor taga här emoth på denna sydan
Malma ägor

Löthängen
Desse twenne skifften Littera A höra till Miölck wyk
Hård wahl
Lada
Kiärachtigt
Småå biörck och någon tahlskoug
Däldig marck af småå biörck
Tahl
Kalfängen
Hål tufwe wall
Wäster ängen
Hårdwahl
Byängen
Kiär
Hålmängen
Ehn ock tahl
Kiär medh gungedyy ock mååsslupin
Gran och tahl
Småå biörck
Rööberget
Småå biörck
Någon ahl
Solad torpet
Afswediat
Hummel berget
Humbelängen
Kiärwahl
Korsswyken
Affäld
Hålck Moen
Rågh rödia
Tahlskoug med någon biörck och moomarck
Wysare
Muhrberget                    
Klefbärgs skiälet
Rund hååla j berget kallas Ketteln 

Scala Ulnarum                               

(Senare text nedtill:)
Till jemföring emot 1713 års
skattläggning öfwer Norra gården
uti Tiusta by, som Majoren Otto
von Schieding til Konlig Mayestät och
Cronan updragit, är denna Charta
reviderat uti Martis månad 1747
då uträkningen befunnits som
den deröfwer författade Observation utwisar.