D21_013

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation öfwer Ranckulla j Enby sochn och Kindz
härad afmäth och calculerat Anno 1695 aff Anders Mörn

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunnor Cappar Laas
A. Ranckulla beståår af 2:ne hem-
    man Ett crono ock andra
    frälsse
B. Cronohemmanet som Comminister
    utj Kyssa ock Ehnby sochn till boo-
    ställe anslagit är; humbelstän-
    ger der till 300 stänger lyten täppa
    af leera                                                       -        2
C. Frälssehemmanetz tompt som till
     kalff ock lambeten bruckas,
    jämbwähl humbelgård 400 stänger
D. Wästra gärdet medelmåttig god leera
    doch något styff och rödachtigh               4        9
E. Mylla grund                                              -        15
F. Östra medelmåttig leera styff och röd-
    achtig på cronhemmanet allena                4        9
G. Stoorängen kierrwall                                -        -            10
H. Hårdwall god                                            -        -            6
J. Lillängen halfparten hårdwal ock
    det andra kier                                            -        -            3 
    Åhrligt giärdshöö                                      -        -            1
K. Een betheshage till crongården för
    5 nööth

L. Frälssehemmanet äger lyka anpart med crongården
    j alla äger emoth den proportion som här
    allena på cronhemmanet j åcker ock äng upförde är.
M. Beteshage som allena häfdas till frälssegården
    ock till 5 nööth.
    Skoug sambfält till nödtorftig timber, löfskoug,
    småå parcker till swedie, ringa bethe såssom alt är
    liung ock moomarck.
    Twistig parck emellan Hälleby och detta hemmanets
    åboor, hwilcka påståå effter röörgången 1 : 2 ock dee
    j Hällby sin häffd som Numero 3 : 4: 5 gifwer anledningh.
    Nock är splyth om skillnad emellan Enby och Ranckulla som förgifwer
    ett steenröör hwar j hörnstenen j förrige tyder berättes hafwa stådt som Numero 6
    uthwyssa ock Linea Recta till Numero 2 der emoth kyrckioherden j Kyssa på-
    ståår sin häffd effter 7 : 8 : 9 : 10 : 11.

    (Text uppe t.h.:)
Änn en twist, beropandes åboer-
ne j Räfzahla sig på rååsteenar-
na 12 : 13. och Ranckulla
påståår effter wägen ock
sin förrige häffd.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Knächz ägor möta
Hagtorps ägor
Miölckwyk gräntzar här
Hooby ägor taga emot
Enby ägor
Hälleby ägor
Räffzsahla ägor stöta på denna sydan

(Ägomarkeringar runtom medsols:)
Steenbrooskiählet nästan fyrslindigt
Treekantig steen ibland andra stoora heel lööss
På detta bärget berättas hafwa
stådt wysare som nu ey igen finnes
Muhlöga skiähl
Aflångh steen med een kantig rygg
Nästan fyrkantig steen
Kullrig steen heel fast
Lyten trekantigh steen lööss

(Text på själva kartbilden:)
Stenbroo kiärret med biörck och tahl
Brystmåssen aff gran tahl och biörck
Kiär aff biörck-skoug
Emose?? kieret
Afbränd skoug
Kiär kallas Föhlfloden
Tahl och biörckskoug
Affält
Backstuga
Kiär
Demkiäret
Betesshage
Stenbacke
Ranckulla
Eckbacke med hasselskoug
Äng
Jordbacke
Eckbacke

Scala Ulnarum