D21_015

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer hemmanet Ede j
Wåhlnääss sochen och Kindz härad belägit.

    Notarum Explicatio
                                                            Tunnor Cappar Laas
A. Hemmanet Ede som Swen
    Bengtzon åboor
B. Lyten plommonträgård af rin-
    ga wärde
    Humbelstänger 40 stycken
   
    Åckern
C. Norra giärdet medelmåt-
    tig god leera doch styff                    4        24 ½
D. Rööachtig styf leera myket
    sweksam                                          2        2 ½
E. Södra af medelmåttig godh
    styff leera                                        6        9
F. Täppan till samma gierde för
    några åhr upjordh af dungjord        -        12
    Åhrligt giärdshöö                            -        -            5 3/4

    Ängarne
G. Stoorängen aff mååss
    blandat hårdwall                              -        -            9
H. Stegg ock maawall helfften
    aff hwart slag                                    -        -            9
J. Lillängen aff mååssblandat
    hårdwall                                            -        -            6
K. Aff Hemängen hårdwal                   -        -            1 3/4
L. Edsöhn aff hårdwall med
    mååssbotten                                     -        -            6
    bewäxt med god bastskoug
    sampt eck gran ock biörckskoug
    Betzhagen af ringa wärde
    mäst bergig
    Skoug något till uth huus-
    timber ock trinne sampt
    wedbrand till gårdsens
    tarffligheet, så ock några par-
    kar swedieskoug, löfskoug så my-
    ket som till gårdsens nytta
    tarffas kan, muhlbetett
    ringa.
    Fyske till 10 noothwarp om
    wintertyden 2 katzie ock 1 wass
    stånd om sommartyden fyskas
    med dempnoot effter giäddor, mörth,
    abbor ock åhl, ock undertyden braxen.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Eggby ägor gräntza här
Fänteboo ägor möta
Hambra ägor emoth
Siön Färlund

Bårgarberget
Kiär
Småå biörck och ahl
Slääth wahl
Afswediat
Landzwägen till Linkiöping
Eckbacke
Enbyske
Eckskoug
Eggby nääss
Myrholmen
Engwycken
Jord backe med eck
Däldig wahl
Eck och hassel skoug
Tahl och småå biörck
Diagonal till Fänteboo
Finstholmen
Starrholmen
Bråtholmen
Lind wahl
Jordbacke
Måsse och kiärachtigh marck med biörck tahl och gran
Trekantig steen 1 ½ allnars längd ståår heel fast
Slääth wahl
Edöhn
Eck gran busk ock biörck
Hårss-warpholmen
Hambra
Eck och gran
däld
Hassel ock eck affält
Landzwägen till Calmar
Lösser spetzig steen j ett röör

Scala Ulnarum
Afsatt 1695
af Anders Mörn