D21_018

(Kartakt inskannad i flera delar.
D21_016 baksida
D21_017 rubrik och övre delen av kartbilden
D21_018 Karttext Notarum Explicatio och
nedre delen av kartbilden


(Text på kartbilden, delvis överlappande från D21_017:)
Sommenääss land här till
Ahrnholmen
Quarnwycka
Ahlskoug
Kiär
Een spetzig smal steen, afslagen ståår j ett steenröör
kallas Hålstens skiählet
(Siön...) Öhrn
Fåhr öhn af ahl skoug
Kiär
Kiärwall
Biörck och eck
ödåcker
Lada
Hörer till Örss-wyck enskylt
Kalftäppa
Däldig marck med biörck skoug bewuxen
Kiär kallas Kiöhr mössen
...denna sydan här emoth
Tuätöhle holmen
Holme
Uppå denna aprck skall Ryttartorpet bebyggas
Denna täppa inhägnat till Ryttartorpet för ...dennes blifwa ängh
Ahlskoug
Fyrkantigh steen j ett berg
Booöön aff tahlskoug
Treekantigh steen
Bred rååsteen utj ett röör
Stoor steen om 2 allers längdh
Tahl hwar utj finnes ett korss inhuggit så och Littera A.
Biörck och tahlskoug
Stoor fyrkantigh steen
Afswediat
Een lyten kullrigh steen utj ett röör
Trekantig steen j ett röör
Misterfalz ägor taga här emot
Kiär med ahl biörck och gran bewäxt
Kråckarps ägor emoth på denna sydan
Een bred fyrkantig steen kallas Möö giöhls skiählet
Stoor utj ett sten röör
Möö giölan

Scala Ulnarum

    Notarum Explicatio
                                                                                                Tunnor Cappar Laas
A. Norra gården som Hemming Gundmunsson
    och Swän Gudmunsson beboor höö af byggningstompt        -        -            1 3/4
    Humbelgård 400 stänger
B. Skurubärg eller deth Norra af god sandmylla                        3        15
    För röör afdraget                                                                     -        28
C. Mellangiärdet af samma jordmon                                          2        19
    Afkortat för röör                                                                     -        11 ½
D. Södra af god sandmylla                                                         3        9 ½
    För röör afräcknat                                                                   -        8
    Åhrligt giärdeshöö                                                                  -        -            3/4
E. Stoorängen af medelmåttig god hårdwall                               -        -            5
F. Lillängen hårdwall                                                                  -        -            3
G. Börsselrödian ringa hårdwall                                                 -        -            2

    Några afhägnade hagar till detta hemmanet
    finnes intett
H. Soldatens torp som elliest kallas Broostuga  
    af uthsäde            -
J. Höö af kierwall    -
    Skwaltquarn som allenast gåår höst och wåhr.
    Doch af intett synnerligt wärde

(Text i mellersta spalten:)
K. Södra hemmanetz byggningstompt som Jonas
    Månsson aboor, humbelgård 400 stänger såssom ock
    af tompten godt hårdwalzhöö                                                -        -            1 3/4
    Åckern till detta som deth andra hemmanet Jbidem af
    tredings säde
L. Skurubärg eller det Norra af god sandmylla                        3        25
    För röör afdraget                                                                   -        16
M. Mellangiärdet af samma jordmon                                       2        25
    Rören afdragne                                                                      -        7
N. Södra af god sandmylla                                                        2        25
    Emoth steenröör afräcknat                                                     -        6
    Åhrligt giärdshöö                                                                   -        -            3/4
    Stoorängen af medelmåttig god hårdwall    E.                       -        -            5
    Af Lillängen hårdwall                                  F.                       -        -            3
    Börsselrödian ringa hårdwall                       G.                      -        -            2
O. Fladra kierwall                                                                    -        -            1
P. Lyten änglycka, ny uprögd af kierwall                                  -        -            5/8
Z. Ängtorpet är af medelmåttig god hårdwall,
    hwar af Örsswyck äger 1/3de part deth öfrige
    hörer allena till detta hemmanet som sigh belöper till          -        -            3

    Uthmarcken här till anlangande, så är den af me-
    delmåttigt muhlbete, een deel duglig fällskoug ock
    timber, trine och staffwer, lööff- och näffwerskoug
    Fyske wed stranden af Ängtorpet 7 nooth-
    warp, hwar af hemmanet Örsswyk häfdar sin 3:die parth
    så wäll som j uthmarcken här till; ock fänges giäddor
    mörth abbor ock åhl, om hösttyden sycklögor
R. Torpet Norrkullen häfdas under Örsswyck jordmon af sandöhr    -    20

(Text i högra spalten:)
Ett nothwarp i Möögiöhla till ofwanskrefne hemmanet
Een lyten quarn af föga wärde
Byssens samfälte skoug af timber till
uthhuus, föga duglig swedieskoug, trinne
stafwer, ahl och biörck till löffbrytande
effter tarffligheeteh jämbwähl muhlbete
Fyske begge hemmanen tillhoopa af 6 nooth-
warp till hwardera gården.