D21_022

(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öffwer
Tildelningss hemmanet Meerhult
uti Kindz härad och Hycklinge sochen
belägit; Afmäth Anno 1694 aff
Anders Mörn

        Explicatio Notarum

Littera                                                                                         Tunnor Cappar Laas
A. Hemmanet Mehrhult som Hendrich Jsacksson och Månss
    Pädersson åboor
B. En lyten humbelgård af 200 stänger
C. Aff een lyten tompt kastar af sigh godt hårdwalzhöö                -        -            ½

    Åckern med dess jordmon
D. Ladgjärdet af öhrblandat sandmylla                                           2        28
     För steenröör och mycken jordsteen är afkortat                         -         21
E. Apeljärdet eller det Norra af samma jordmon sampt utsäde       3        5 3/4
    Förmedelst jmpedimenta är afdraget                                            -        23
    Åhrligt giärdeshöö                                                                        -        -            1 1/8        
F. Stoorängen aff mååssblandat mager hårdwall                              -        -            4 1/3
G. Wännebohagen medelmåttigh god hårdwall                               -        -            1
H. Åhlhult kiärret af kiärwahl                                                          -        -            1
J. Een lyten hage här till warder kallad Kiälhagen kan underhålla
    6 stycken kalfwar, såssom och wed åckerbrucket warda drage creatur
    der utj bette.
K. Någon skough till uthhuus timber, elliest trinne, stafwer, tyr
    skoug; sampt näffwer- löff- och fälskough, så och muhlbete till
    gårdzens behoff och tarffligheet, wedbrand rykeligen

L. En lyten skougsparck, hwilcken för några åhr sedan ifrån
    Möhrby frånwunnen och under Mehrhult tillagd, som än-
    nu intet är wydare häffdad allenast något med fählningh
    och altså ännu mästeparten tiänligh till swedieskough;
    dessutan på denna skougstract tillyka med gårdsens enskyl-
    te ägor tämbligt godt muhlbete.
    Fleere nyttigheeter såssom fyske eller fyskewatten quarn
    eller quarnställe finnes intet.

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Fählzbo ägor möta här
Eckhultz land stöter här in till på denna sydan
Eckhultz ägor
Mörbyss ägor möta här
Åhlhultz ägor möta här
Åhlhultz ägor
Peckhultz ägor här emoth

(Gränsmarkeringar runtom kartan, medsols:)
Kantigt röörmärcke kallas Diupåss steen
Båckebärgs skiälet beståår af een lyten kantig steen
En stoor trin steen allena
kallas Brudswedie röörmärcke
Wyssare
Åhlhultebacke röörmärcke utj ett röör med fleera omsatt
Åskebäckz skiälet utj ett steenröör
Röörmärcke kallass Höghäll beståår af en alns
längd utj ett stenröör nedsatt
Tångtalz skiälet beståår af en trin steen
med flere omlagd
Nybrooskiälet beståår af een bred häll

(Text på själva kartan:)
Siön Fälarn
Kiär med biörck och ahl
Biörck, gran assp, och tahlskoug duglig till swediande
Affält
Biörck, tahl sampt någon assp
Swedieskoug af biörck
Affält
(Från vänster mot höger del av kartan:)
Småå biörckskoug
Afswediat
Swedieskoug aff biörck och ahl
gammal affällning
nylig afhuggit
Tahlbuskar
Hästhage nylig affält och myket stenigh
Kiär
Brookiärret med gran och tahl bewäxt
Eckskoug
Stenigt
Fordom åcker men nu med eck och hassel bewäxt
Biörck och ahl
Affält
Kiär med gran ahl och biörck skoug
Tahlmoo med liungmarck
Kiär
Fordom affält men nu mäst med ung biörck- skoug bewäxt
Ahlkiär
Båck-bergsmåssen

Kiär
gran och ahl
Kiär
Affält marck warder kallad Brudswedierna
Biörck och småå asspskoug

Scala Ulnarum