D21_024

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_023 baksida
D21_024 Rubrik, del av kartbilden och del av texten
Notarum Explicatio
D21_025 resten av kartbild och text
)

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning
    öfwer
hemmanet Eckhult j Kindz härad och Hycklinge sochn

    Notarum Explicatio
                                                                                Tunnor Cappar Laas
A. Militie hemmanet Eckhult
    som Joen Jonsson ock Päder Erichsson
    åboor
    Humbelgård till 200 stänger kastar af
    sigh stundom /2/ ock somblige åhr 2 ½ pundh
B. Trädes eller Bastugugiärdet af grund
    mylla                                                                        2        17
    För steenröör och jordsteen afkortatt                       -        8
C. Norra giärdet af samma jordmon                            2        22 3/4
    Jämbwähl för röör afracknat                                    -        8 ½
D. Södra lyckan ock af grund mylla                            1        29 ½
    J lyka måtto för röör afdraget                                   -        4 1/4
    Åhrligt giärdshöö                                                      -        -            7/8
E. Stoorängen af stenig hårdwal med
    mååssbotten                                                               -        -            9 
F. Kalffhage kan underhålla 3:ne stycken
    kalfwar

    Skougsmarcken af godt muhlbete
    sampt tyrskoug till tiärubrännande
    hwar af ock åboerne mästparten
    bringa sin skatt aff emedan åckern
    är ringa: Elliest någon skoug till
    uthhuus timber allenast, så ock ibland
    någon sågstock att finna, löfskoug
    af biörck ahl och någon assp,
    fälskoug effter nödtorfften sampt
    och humbelstöör, yterligare giärdsle och
    stöör, tillyka wedbrand rykeligen bast-
    skoug allenast j ängen.

(Text i högra spalten:)
    (Notarum) Explicatio
                                                                Tunnor Cappar Laas
    Fyske allenast med någ-
    ra miärdar j siön Fählarn
    Undertyden något med
    nääth utj Diurgöhlen dee
    andre som kallas Yssgiöhlar-
    ne äro till fyske oduglige
G. Torpet Dånhult som Måns
    Pädersson och ryttaren
    Erich Sigmundsson beboo
    Aff huustompten hårdwals
    höö                                                        -        -            3/4
    Humbelgård 100 stänger så
    och höö i samma hägnad
    af grofft hundtag gräs                          -        -            1/4
H. Siöölyckan af öhrmyl-
    la ock j säde                                        1        10 ½
    för stenrören afkortat                           -        9
J. Kyrcklyckan af samma Natur
    och jordmon                                        2        7
    Afräcknat för steenröör                       -        11
K. Änglyckan af samma
    jordmon                                               -        13
    Åhrligt höö j täpporne af
    hårdwahl                                              -        -            1

    Ängarne
L. Stoorängen af hårdwahl                      -        -            3
M. Dito kier                                             -        -            1  

(Texten fortsätter t.h.:)
                                                          Tunnor Cappar Laas                                                    
N. Lillängen hårdwall                           -        -            1
O. Kierwall j samma ängh                    -        -            1
P. Jfrån Kyrcklyckan ett lytett kier
    afhägnadt                                          -        -            1
Q. Een beteshage af medelmåttigt
    bete           
R. Aff skougen hafwa desse
    åboor icke wydare att brucka
    än såssom böndren wed bohl
    byen dem effterlåter, förutan
    deth som särskilt ligger /: ock
    Numero 1 wyssar :/ hwar af dee
    gangna trinne stafwer
    och wedbrand, men swedia intett för dee mån-
    ga eckar ibland skougen
    finnes,
    Elliest bastskough
    hemma j ängarne
    jämbwähl löfskoug
    till nödtorfften

S. Soladtens torp sampt
    uthsädet eena åhret
    af ny upjord åcker och
    jordmon af röö sandjord
    lyttet mylblandat                          -        11
T. Andra åhret mylblandat
    sandjord                                        -        7
U. Ängen af mager hårdwahl           -        -            3/4

    Strydig parck emellan
    Wahllingdaal som willia
    gåå Recta Linea effter 2 : 3
    och åboerne j Eckhult
    beroopa sig på dess häffd
    och råågångh

(Text på denna övre del av kartbilden
först längs sidorna fr. h.:
)
Fählzboo ägor möta
Boda ägor möta (...här emoth)
Meerhultz ägor möta här

Diupåss skiälet
Hwytmåsse
Lilla Jsgiöl
Stoora Jssgiöhl
Biörck assp sampt ahl
Stoora Jssgiöhl
Miählberget
Siön Fählarn
Fähl öhn Tahl ock biörck
Klacken
Tahl biörck gran assp och eck-skoug
Östra Färjär giöhl
Färgar giöhls skiäl af allens längd
    med fleere omsatt
Måsse
Måsse och kiär af ahl tahl och biörck
Rödia
Neder Färjar giöhl

Lillängen
Dånhult wycken
Star och kiär
Skwäcker måsse
Biörck
Kiär
Skiähshult wyken
Kedh öhn
Biörck och tahl
Biörck och hassel
Trin steen wed Brud-swedierna

(Karttexten fortsätter under D21_025)