D21_025

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_023 baksida
D21_024 Rubrik, del av kartbilden och del av texten
Notarum Explicatio
D21_025 resten av kartbild och text
)

(Inskanningarna överlappar delvis kartbilden och texten,
Den första delen av Notarum Explicatio kan läsas även
på denne del av inskanningen och redovisas därför igen här:
)

   Notarum Explicatio
                                                                                Tunnor Cappar Laas
A. Militie hemmanet Eckhult
    som Joen Jonsson ock Päder Erichsson
    åboor
    Humbelgård till 200 stäng kastar af
    sigh stundom /2/ ock somblige åhr 2 ½ pundh
B. Trädes eller Bastugugiärdet af grund
    mylla                                                                        2        17
    För steenröör och jordsteen afkortatt                       -        8
C. Norra giärdet af samma jordmon                            2        22 3/4
    Jämbwähl för röör afracknat                                    -        8 ½
D. Södra lyckan ock af grund mylla                            1        29 ½
    J lyka måtto för röör afdraget                                   -        4 1/4
    Åhrligt giärdshöö                                                      -        -            7/8
E. Stoorängen af stenig hårdwal med
    mååssbotten                                                               -        -            9 
F. Kalffhage kan underhålla 3:ne stycken
    kalfwar

    Skougsmarcken af godt muhlbete
    sampt fyrskoug till tiärubrännande
    hwar af ock åboerne mästparten
    bringa sin skatt aff emedan åckern
    är ringa: Elliest någon skoug till
    uthhuus timber allenast så ock ibland
    någon sågstock att finna, löfskoug
    af biörck ahl och någon assp,
    fälskoug effter nödtorfften sampt
    och humbelstöör, yterligare giärdsle och
    stöör, tillyka wedbrand rykeligen bast-
    skoug allenast j ängen.

(Text i högra spalten:)
    (Notarum) Explicatio
                                                                Tunnor Cappar Laas
    Fyske allenast med någ-
    ra miärdar j siön Fählarn
    Undertyden något med
    näät utj Diurgöhlen dee
    andre som kallas Yssgiöhlar-
    ne äro till fyske oduglige
G. Torpet Dånhult som Måns
    Pädersson och ryttaren
    Erich Sigmundsson beboo
    Aff huustompten hårdwals
    höö                                                        -        -            3/4
    Humbelgård 100 stänger så
    och höö i samma hägnad
    af grofft hundtag gräs                          -        -            1/4
H. Siöölyckan af öhrmyl-
    la ock j säde                                        1        10 ½
    för stenrören afkortat                           -        9
J. Kyrcklyckan af samma Natur
    och jordmon                                        2        7
    Afräcknat för steenröör                       -        11
K. Änglyckan af samma
    jordmon                                               -        13
    Åhrligt höö j täpporne af
    hårdwahl                                              -        -            1

    Ängarne
L. Stoorängen af hårdwahl                      -        -            3
M. Dito kier                                             -        -            1

(Karttext som överlappar från D21_024, här kursivt:)
Lillängen
Dånhult wycken
Star och kiär
Skwäcker måsse
Biörck
Kiär
Skiähshult wyken
Kedh öhn
Biörck och tahl
Biörck och hassel
Trin steen wed Brud-swedierna

(Karttexten fortsätter:)
Möhrby med sina ägor
Boda ägor möta här emoth
Skoug af hassel eck, lind, biörck, och någon assp
Biörck och hassel
Eck och hassel
Kiärzog
Jordbacke
Eck
Biörck
Biörck tahl och ahl
Wybäcks skiählet fyrkantig steen
    ståår j een bäck wed jorden af-slaget
Biur giöhl
Steen
Rååsteen på hwilcken någon kant fin-
    nes blifwer kalladt Boffelmoens skiäll
Fågelmåssen
Wallingdahls ägor
Trekantig steen j ett röör emellan twenne stoora
    stenar kallas Rååstenn wed Fagerhult spängren
Lööss steen j röör
Skälsteen af 3 quarters längd såssom ock
    fyrkantigt och löös

Scala Ulnarum afmäth
Anno 1694 af
Anders Mörn