D21_027

(Kartakt inskannad i flera delar:
D21_026 baksida
D21_027 rubrik, text och övre delen av kartbilden
D21_028
nedre delen av kartbilden och mer text)

(Rubrik:)
Geometrisk Delineations afrythning öfwer Mörby
som beståår aff trenne hemman
uti Kindz härad och Hycklinge sochen belägne;
Affattade Anno 1694 aff Anders Mörn

Numero                                                                 Tunnor Cappar Laas
1. Norgården som Larss Joensson åboor
    Humbelgård 200 stänger
    Een lyten kiörssbärsträgård
2. Lyten Kalfftompt med ahlskoug bewäxt
    Een åcker af grund leera j samma tompt             -        2 ½
3. Noch hårdwalzhöö af een teeg j een ander
    tompt                                                                    -        -            ½
4. Änn lyten tompt som afbetes mycket stenig
5. Åcker j een lycka af god leera                              -        6
6. Möörlyckan af sandjord                                        -        23
7. Wästra giärdet till uthsäde god leera                    5        4
8. Östra af god leera                                                 2        12
9. Dito grund öhrblandat                                           -        16
10. Nyyhängnen af god leera som under-
     tyden om wåhren lyder skada af watnetz
    öfwerflödande                                                       1        10
    Åhrligt giärdzhöö                                                   -        -            1 1/4
11. Kiählbergsängen af hårdwall                               -        -            6
    Starr                                                                        -        -            8
12. Aff skiffterne kierwahl                                         -        -            3
13. Ladkierret starrwall                                              -        -            1
14. Bytesängen ock kierwahl                                     -        -            1 2/3
15. Aff 3:ne stycken stacksängar som hwar tredie
    åhr af åboerne ombytes, af ordsack, såssom dee
    icke äro lyka bördige ock kan j medemåttig
    åhr beräcknas af Hielmängen 2 laass
    Röömåssängen 1 Laass Vfbärgsängen 1 2/3 laass
    3:die parten här af på denna gårdz andeel              -        -            1 5/8
    Skwaltquarn gåår höst ock wåhr Littera A
    Södra knecht torpet med dess proportionerade
    ägor hwar utj Herr Lagercronas hemman äger
    sin anpart Littera B.

16. Mellangården med dess Circumferentz
    sampt humbelgård om 200 stänger
    Åboens nampen Suhne Pädersson
17. Höö j twenne småå tompter af medel-
    måttigh god hårdwahl                                            -        -            1
    Åcker j een lycka        Numero 5                           -        6
18. Nock j een ander ock åckern jembwähl
     af god leera                                                           -        3 1/4
19. J een lycka der hoos upjord åcker af samma
     jordmon                                                                -        3 3/4
    Möörlyckan af sandjord nylig uppjordh 23 kappar
                                        Numero 6

(Text i mellersta spalten:)
                                                                        Tunnor Cappar Laas

    Wästra giärdet till utsäde
    af god leera                Numero 7                    5        4
    Östra                                        8                    2        12
    Änn grund öhrblandat leera     9                    -        16
    Nyhängnan                              10                  1        10
    Åhrligt giärdeshöö                                         -        -            1 1/4
    Kiählbärgsängen af god hårdwall  11            -        -            6
    Starr                                                               -        -            8
    Skifferne                                   12                 -        -            3
    Laakierret starwall                    13                 -        -            1
    Bytesängen kierwall                 14                 -        -            1 2/3
    Stackzängarne                           15                 -        -            1 5/8
20. Skwaltquarn gåår höst ock wåhr

21. Södra gården som Anders
    beboor
    Humbelgård 200 stänger
22. Ett tegskiffte j Täppan af god leera  6         -        3 1/4
    Lyten kalfflycka
23. Åcker af leera medelmåttigt god                 -        4
    Höö af samma tompt medelmåt-
    tigh god hårdwahl                                          -        -            ½
24. Noch utj een täppa ny upjord åcker
    af sandjord mycket ringa                               -        7 3/4
25. Möörlyckan af samma jordmon                  -        18 ½
26. Östra giärdet af god leera                            2        15
21 Een deel af grund öhr-
    blandad leerjord                                            -        16

(Text i nästa spalt:)
Numero                                                     Tunnor Cappar Laas
28. Wästra af god leera                                3        6
29. Nyhängnen sammaledez
    af god leerjord                                          -        25 ½
    Åhrligt giärdeshöö                                   -        -            3/4
30. Aff dess tegomåhl j Kiäl-
    bärgsängen god hårdwahl                        -        -            ½
31. Starr                                                        -        -            3 3/4
32. Myröös engen staar                                -        -            1
33. Ladängen samma wahl                           -        -            1
     Bythesängen                        14                -        -            1 2/3
    Ladkiärret                             13                -        -            1
    Stacksängarne                                           -        -            1 5/8
    Ökierret ny uprögdt
    warder bruckad sambfält
    till kalffbeten
    Fyske heela byen tillsam-
    mans af 3:ne winternooth
    warpp.
    Een deel skough till trin-
    ne ock staffwer dugligh
    så ock något uthuus
    timber, fäll- ock
    löfskoug jämbwähl
    muhlbete effter
    nödtorfften

(Text i högra spalten:)
34. Norra soladtens torp af
    sandjord begge åhren        27 kappar
    Höö af maawahl j begge
    täpporne    1 ½ laas
    Detta
    torpet hörer under
    dee begge hemmanen
    som possideras af
    sahlig Herr Otto
    von Schedings
    erfwingar

(Text uppe till höger:)
Twistigh parck emellan Wallingdahl ock desse
hemman: Påståendes åboerne att häffda effter Linien
1 ock 3 jämbwähl der emoth böndren j Wallingsdahl
som Numero 1 2 3 deth uthwyssa

(Karttexten fortsätter på D21_028)

(Text på kartbilden, först längs sidorna:)
Eckhutz ägor på denna sydan
Herna ägor gräntza här

Ladkiärs skiälet
Wysare
Maawahl
Maawahl
Rååmarcke
Åthskillige stoora kantiga steenar i forna
    tyder uppsatte samma parck kal-
    las Hiäthmoen
Kiär med ahl
Åckergiärden till frälssehemmanet
Tompt
Biörck skoug
Linda
Lind-wahl
Småå tahl och någon biörckskog
Småå biörckskoug
Tahl och biörck
Affält
Biörck och tahl skoug

(Karttexten fortsätter under D21_028)